Гловюк Ірина ВасилівнаКонтактна інформація:

e-mail: iglovyuk83@inbox.ru

Коротка біографічна довідка:

Народилася 13.07.1983 р. в м. Одесі.
В 2000 р. - закінчила із золотою медаллю середню школу №23 м. Одеси.
В 2005 р. закінчила з відзнакою Одеську національну юридичну академію.
2005-2007 р. - консультант Приморського районного суду м. Одеси.
З 1 вересня 2007 р. - асистент кафедри кримінального процесу Одеської національної юридичної академії.
В 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.09 "Кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність" на тему "Судова діяльність у досудовому провадженні".
З 1 вересня 2009 року - старший викладач кафедри кримінального процесу Одеської національної юридичної академії.
З 1 вересня 2010 року - доцент кафедри кримінального процесу Одеської національної юридичної академії.Сфера наукових інтересів: судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу, міжнародний кримінальний процес, прокурорський нагляд, кримінально-процесуальні функції.


Розробила такі навчальні курси:
«Нагляд прокурора на досудових стадіях кримінального процесу» (у співавторстві з М.І. Смирновим).
"Кримінальний процес" (для студентів ФА, САФ, СПФ, які навчалися за модульною системою).

Читає лекції з таких курсів:

Кримінальний процес (для студентів факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету "Одеська юридична академія")

Публікації:

 1. Гловюк І.В. Розгляд судом подань про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Регіональний науковий юридичний альманах “Українська державність та право на рубежі сторіч”. / За заг. ред. проф., докт. юрид. наук, Оборотова Ю.М. – 2006. –  Вип. 1. – С. 78–81.
 2. Гловюк І.В. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи до суду  на стадії досудового слідства // Актуальні проблеми держави та права: Збірник наукових праць. Вип. 27. / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2006. – С. 70–74.
 3. Гловюк І.В. Право на доступ до правосуддя та оскарження до суду процесуальних рішень органу дізнання, слідчого, прокурора на досудових стадіях кримінального процесу // Боротьба зі злочинністю та права людини: Зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Б-ка журн. “Юридичний вісник”. – Одеса: Фенікс, 2006. – С. 105–108.
 4. Гловюк І. Дозвіл суду на здійснення процесуальних дій, пов’язаних з інформацією, яка містить банківську таємницю // Юридична Україна. – 2006. – №10. – С. 71–74.
 5. Гловюк И.В. Судебное рассмотрение жалобы на постановление о прекращении уголовного дела // Право XXI століття: становлення та перспективи розвитку: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції “Другі Прибузькі юридичні читання” / Під редакцією В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2006. –  С. 479–481.
 6. Гловюк І.В.  Судовий контроль проведення окремих слідчих дій // Актуальні проблеми держави та права: Збірник наукових праць. Вип. 32. / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2007. –  С. 386–390.
 7. Гловюк І. Виїмка документа виконавчого провадження. Аналіз новел законодавства // Вісник прокуратури. – 2007. – №6.  – С. 96–99.
 8. Гловюк І.В. Судова діяльність та її напрями у кримінальному процесі України // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Зб. – О.: Міжнар. гуманітар. ун-т, 2007. – Вип. 7. – С. 296–298.
 9. Научно-практический комментарий к главам 21, 22 // Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / [Аленин Ю.П., Аракелян М.Р., Гидулянова Е.Н., Гловюк И.В. и др.]; под общей редакцией В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. – [3-е изд.].   Х.: Одиссей, 2007.  С. 531566.
 10. Гловюк І.В. Виїмка документу виконавчого провадження // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції “Шості осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 року): у 3-х частинах. – Частина третя: “Адміністративне право. Адміністративний процес. Фінансове право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінальний процес. Криміналістика”. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. – С.136–138.
 11. Гловюк І.В. Розгляд  судом постанов про поміщення неповнолітнього до приймальника-розподільника // Верховенство права у правозастосовчій діяльності: Матеріали Регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 15-ій річниці Юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2007 року). – Івано-Франківськ, 2007. – С. 314–317.
 12. Гловюк І.В. Щодо поняття правосуддя у кримінальних справах // Визначальні тенденції генезу державності і права: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції “Треті Прибузькі юридичні читання” / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во “Іліон”, 2007. – С. 388–390.
 13. Гловюк І.В. Слідчий суддя як суб’єкт судової діяльності у досудовому провадженні // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: Фенікс, 2008. – Вип. 33. – С. 184–190.
 14. Гловюк І. Об’єкт і предмет судової діяльності у досудовому провадженні (концептуальний аспект) // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №7. – С.127–130.
 15. Гловюк І.В. Процесуальний контроль у кримінальному процесі // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – №1. – С.143–145.
 16. Гловюк І. Судовий дозвіл щодо накладення арешту на кореспонденцію (в аспекті Рішення Європейського Суду з прав людини у справі “Волохи проти України”) // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. статей з питань європейської інтеграції та права / За ред. Д.В. Ягунова. – Вип. 4. – О.: Фенікс, 2008. – С. 267–273.
 17. Гловюк І.В. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник тез наукових доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, м. Луцьк,  14-15 березня 2008 р. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2008. – С. 249–251.
 18. Гловюк І.В. Судовий розгляд скарг на рішення, що унеможливлюють або утруднюють хід провадження у кримінальній справі // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції “Правове життя сучасної України” відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2008. – С. 384–386.
 19. Гловюк И.В. Обжалование в суд постановления о возбуждении уголовного дела в досудебных стадиях уголовного процесса по Уголовно-процессуальному кодексу Украины // Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. [Электронный ресурс] — М.: Издательство МГУ; СП МЫСЛЬ, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. [Адрес ресурса в сети интернет: http://www.lomonosov-msu.ru/2008/.]
 20. Гловюк І.В. Окремі питання прокурорського нагляду при внесенні до суду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи”. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2008. -  С. 511–514.
 21. Гловюк І.В. Щодо питання про засіб визначення меж судового контролю у досудовому провадженні // Перспективи розвитку юридичної науки очима молоді: Збірник наук. праць / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. -  Миколаїв: МНЦ ОНЮА, 2008. – С. 38–42.
 22. Гловюк І.В. Судовий порядок отримання дозволу на провадження слідчих дій: аналіз проекту Кримінально-процесуального кодексу України №1233 // Процесуальні, тактичні та психологічні проблеми, тенденції і перспективи вдосконалення досудового слідства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 травня 2008 року). – Одеса, 2008. – С.72–75.
 23. Гловюк І.В. Доступ до суду у кримінальному процесі як гарантія кримінально-процесуального правопорядку // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. Ю. М. Оборотова. – О.: Фенікс, 2008. – С.128–129.
 24. Гловюк І.В. Право на захист та розгляд суддею подань про усунення захисника від участі у справі // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 19-20 вересня 2008 р.). / За ред. проф. А.Т. Комзюка. – Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 194–198.
 25. Аленін Ю. Гловюк І. Щодо судової юрисдикції скарг на рішення, дії, бездіяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури // Право України. – 2008. - №8. – С. 98-103.
 26. Гловюк І.В. Процесуальний порядок судового розгляду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Использование современных достижений криминалистики и уголовного процесса в борьбе с преступностью: материалы VIІІ Международной межвузовской научно-практической конференции студентов, курсантов и слушателей. Донецк, 11 апреля 2008 года. – Донецк: Норд-Пресс, 2008. – С. 128-133. 
 27. Науково-практичний коментар до глав 21,22 // Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2008.
 28. Гловюк І.В. Судовий слідчий у кримінальному процесі Російської імперії // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих науковців, аспірантів і студентів присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчікова. Одеса, 21-22 листопада 2008 р. / За заг. ред. Ю.М. Оборотова. – О.: Фенікс, 2008. – (Бібліотека журналу “Юридический вестник”). – с. 431-436.
 29. Гловюк І.В. Поняття та види процесуального контролю у кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції “Сьомі осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 28-29 листопада 2008 року): у 4-х частинах. – Частина четверта: “Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза”. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008. - С. 159-160.
 30. Гловюк І. Форми судової діяльності у досудовому провадженні // Сучасний вимір держави та права: збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. -  Миколаїв: Вид-во Іліон, 2008. - с. 235-237.
 31. Смирнов М. Гловюк І. Щодо процедури прийняття та оскарження рішення про екстрадицію // Вісник прокуратури. – 2008. - №10. – С. 107-113.
 32. Смирнов М.І., Гловюк І.В. Кримінальний процес України: Навчально-методичний посібник. – Одеса: Фенікс, 2008. – 652 с.
 33. Гловюк І.В. Проблемні питання визначення кола учасників судового розгляду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 44. / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2008. – С.  186-191.
 34. Гловюк І.В. Судовий контроль як категорія теорії судової діяльності у кримінальному процесі  // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 45. / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2009. – С.  367-371
 35. Гловюк И.В. Доступ к суду в уголовном процессе: проблемы теории // Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. [Электронный ресурс] — М.: Издательство МГУ, 2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486 +; Windows 95; дисковод CD-ROM; Adobe Acrobat Reader. [Адрес ресурса в сети интернет: http://www.lomonosov-msu.ru/2009/]
 36. Гловюк І. Суб’єкт реалізації судових функцій у досудовому провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 квітня 2009 року). – К., 2009. – Ч. IV. – С. 196-197.
 37. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2009. – 816 с.
 38. Гловюк І.В. Види та форми реалізації функцій суду (судді) у досудовому провадженні // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 23-24 квітня 2009 року). – Івано-Франківськ, 2009. – С. 167-169.
 39. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні функції суду (судді) у досудовому провадженні // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2009. – С. 571–573.
 40. Гловюк І. Співвідношення судової діяльності та прокурорського нагляду у досудовому провадженні // Шевченківські дні – 2009. Гуманітарні науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / За ред. к.і.н. Ю.В. Латиша. – К., 2009. – С. 51-54.
 41. Гловюк И.В. Доступ к суду в уголовном процессе: проблемы теории // Уголовное судопроизводство. – 2009. - №3. – С. 10-12.
 42. Научно-практический комментарий к главам 21, 22 // Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. Издание пятое, дополненное / Ю.П. Аленин, М.Р. Аракелян, Е.Н. Гидулянова и др. Под общей редакцией В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина.    Х.: Одиссей, 2009. – 1008 с. 
 43. Гловюк І.В. Дозвільна функція суду у досудовому провадженні: порядок реалізації // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. - №1. // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-1/09givppr.pdf
 44. Смирнов М.І., Гловюк І.В. Нагляд прокурора у досудових стадіях кримінального процесу України: Навчально-методичний посібник. – Одеса: Фенікс, 2009. – 128 с.
 45. Гловюк І.В. Здійснення дозвільної функції суду у досудовому провадженні: проблемні питання // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.). – Одеса, 2009. – С. 370-373.
 46. Гловюк І. Начальник органу дізнання як суб’єкт здійснення функції процесуального відомчого контролю у кримінальному процесі // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009. -400 с. -  С. 288-289.
 47. Гловюк И.В. Правовая природа и функциональная направленность судебной деятельности в досудебном уголовно-процессуальном производстве // Система отправления правосудия по уголовным делам в современной России как социальное взаимодействие личности и государства: сборник научных статей: в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: Т.К. Рябинина (отв. ред.), А.А. Козявин (отв. ред.) [и др.]; Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2009. – 332 с. – С. 163-167.
 48. Гловюк І.В. Захист у кримінальних справах та кримінально-процесуальна функція захисту: деякі аспекти співвідношення // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти [Текст] : збірник тез доповідей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 року) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 341 с. – С. 154-156.
 49. Гловюк И.В. Функциональная направленность судебной деятельности в досудебном уголовно-процессуальном производстве // Гражданское общество и правовое государство как факторы модернизации российской правовой системы: Материалы меж­дународной научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 11–12 декабря 2009 г. / Под общ. ред. Н. С. Нижник: В 2 ч. Ч. II. СПб.: «Астерион», 2009. 308 с. – С. 186-188.
 50. Гловюк І.В. Поняття кримінально-процесуальної функції: аналіз підходів // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 13-14 листопада 2009 року): У 4-х частинах. — Частина четверта: «Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза». — Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2009. — 204 с. С. 141-142.
 51. Гловюк И. Международное модельное регулирование функции судебного контроля в досудебном уголовно-процессуальном производстве // Мировой судья. – 2009. - №11. – С. 18-22.
 52. Гловюк І.В. Судовий контроль порушення кримінальної справи: актуальні питання // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. - №3 (4) // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09givsap.pdf
 53. Гловюк І.В. Обвинувачення (кримінальне переслідування) у порядку ст. 271 КПК: проблеми визначення правової природи // Сучасні проблеми                 правової системи України: зб. наук. праць. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник, О.В. Чернецька, О.І. Мацегорін, А.С., Мацко, З.А. Тростюк, С.І. Юшина. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – С. 423-424.
 54. Гловюк И.В. Судебый контроль постановления о возбуждении уголовного дела в уголовном процессе Украины // Российский судья. – 2009. -  №11. – С. 41-44.
 55.  Гловюк И.В. К вопросу о субъекте реализации судебных функций в досудебном уголовно-процессуальном производстве Украины // Актуальные             проблемы уголовно-процессуального права и практика его применения: Материалы международной дистанционной научно-практической   конференции, состоявшейся 30 апреля 2009 г. — Караганда: КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2009. — 276 с. – С.  49-53.
 56.  Гловюк И.В. Судебный порядок рассмотрения постановления о возбуждении уголовного дела по УПК Украины: соотношение публичных и  частных интересов // Правовая защита частных и публичных интересов: Сб. науч. тр. / Отв. редактор Б.И. Ровный. – Челябинск: Изд-во "Полиграф-Мастер", 2009. – 88 с. – С. 27-31.
 57. Гловюк І.В. Концептуальні питання тлумачення поняття "правосуддя у кримінальних справах" // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 50. / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2009. – С. 136-142. 
 58. Гловюк І.В. Співвідношення судової діяльності та прокурорського нагляду у досудовому провадженні: функціональний аспект // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. - №4. – С. 252-259. // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvdduvs/2009_4/Glovyuk.pdf
 59. Гловюк И.В. Модель расследования в процедуре Международного уголовного суда // Альманах международного права / редкол.: Кивалов С.В. (гл.  ред.) и др. – О.: Феникс, 2009. – 284 с. – С. 76-82.
 60. Гловюк І.В. Деякі аспекти дослідження поняття «кримінально-процесуальна функція» // Матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції  «Проблеми реформування кримінальної юстиції: український контекст і міжнародний досвід» 25 лютого – 5 березня 2010 року // Режим доступу:  http://jurlugansk.ucoz.org/publ/6-1-0-54
 61. Гловюк І.В. Судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу: теорія і практика / І.В. Гловюк. - Одеса: Фенікс, 2010. - 232 с. 
 62. Гловюк И.В. Некоторые проблемы судебного рассмотрения жалоб в досудебных стадиях уголовного процесса Украины // Материалы заочной  Международной научно-практической интернет-конференции «Актуальные проблемы правосудия в современном мире» (26 марта 2010 года) // http://www.uralraj.ru/science#upik
 63. Гловюк И.В. Судебный порядок рассмотрения жалобна решения, влияющие на ход уголовного судопроизводства, по УПК Украины и Российской Федерации: сравнительный анализ // Уголовное право. – 2010. - №1.
 64. Гловюк И.В. Некоторые аспекты реализации права на защиту при судебном рассмотрении представления об избрании меры пресечения в виде  заключения под стражу (по уголовно-процессуальному законодательству Украины) // Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики: сб. статей. / Ред. Коллегия В.И. Качалов, О.В. Качалова, Т.Ф. Моисеева. М.: Волтерс Клувер, 2010. 528 с. –             С. 162-167.
 65. Гловюк И.В. Понятие «уголовно-процессуальная функция»: анализ подходов // Актуальные проблемы совершенствования законодательства, правоприменения и правовых теорий в России и за рубежом: Материалы Второй Международной научно-практической конференции ( 3 декабря 2009 г.) / Под общ. ред. доктора юридических наук, проф. В.Л. Кудрявцева. – Челябинск: филиал МПГУ г. Челябинске, ООО «Издательство РЕКПОЛ»,                 2010. – 387 с. – С. 162-166.
 66. Гловюк И.В. Теория уголовно-процессуальных функций (исторический аспект) // Материалы Международного молодежного научного форума  «ЛОМОНОСОВ-2010» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев, А.В. Андриянов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод CD-ROM; Adobe Acrobat Reader.
 67. Гловюк І.В. Державний обвинувач у системі суб’єктів сторони обвинувачення: перспективи нормативного   регулювання // Вдосконалення діяльності прокуратури – шлях до реформування кри­мінальної юстиції:    Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфе­ренції (м. Львів, 28 травня 2010 року). – Львів:   Видавництво «Галицький дру­кар», 2010. – 252 с.
 68. Гловюк І. Процесуальний відомчий контроль як кримінально-процесуальна функція // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка         (23 квітня 2010 року). – К., 2010. – Ч ІІ. – 410с. – С. 259-260.
 69. Кримінальний процес України: Навчальний посібник для підготовки до іспиту / За заг. ред. Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ "Одіссей", 2010. – 328 с.
 70. Гловюк И. Судебный контроль решений, влияющих на ход уголовного судопроизводства, по УПК Украины и Российской Федерации: сравнительный аспект // Мировой судья. – 2010. - №4. – С. 27-30.
 71. Гловюк І.В. Поняття та сутність вирішення справи як кримінально-процесуальної функції // Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня) / Відп. за вип. Поляков І.І. – Сімферополь: КРП "Кримнавчпеддержвидав", 2010. -  С. 375-376/
 72.     Гловюк І.В. Державний обвинувач у системі суб’єктів сторони обвинувачення: перспективи нормативного регулювання // Вдосконалення діяльності прокуратури – шлях до реформування кри­мінальної юстиції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфе­ренції (м. Львів, 28 травня 2010 року). – Львів: Видавництво «Галицький дру­кар», 2010. 
 73.    Гловюк І.В. Державний обвинувач у системі суб’єктів сторони обвинувачення: перспективи нормативного регулювання //Інформаційно-аналітичні огляди проекту "Вдосконалення прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції" №9 // Режим доступу: http://www.cga.in.ua/fckfiles/infor%20analitych%20ref%20procur%20_9.pdf
 74.    Гловюк І.В. Кримінально-процесуальна функція захисту: традиції та новації // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.). – Т.2. -  Одеса, 2010. – С. 82-85.
 75. Гловюк И.В. Некоторые вопросы правовой природы международного уголовного процесса и международного уголовно-процессуального права // Розбудова демократичного суспільства після Нюрнберзького трибуналу: Зб. статей учасників міжнар. конф. (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 р.). – О.: Фенікс, 2010. – С. 167-175.
 76. Гловюк И.В. Некоторые аспекты определения модели расследования в процедуре Международного уголовного суда // Міжнародні читання присвячені пам'яті професора Імператорського Новоросійського університету П.Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). – Одеса, 2010. – С. 180-183.
 77. Гловюк І.В. Співвідношення понять "обвинувачення" та "кримінальне переслідування" // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Дев'яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 12-13 листопада 2010 року): У 4-х частинах. — Частина четверта: «Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза». — Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С. 88-89.
 78. Гловюк І.В. До питання про функціональну спрямованість діяльності суду (судді) у досудовому провадженні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2010. – Спеціальний випуск №6. – Ч.3. – С. 59-66.
 79. Гловюк І. Теорія кримінально-процесуальних функцій: деякі питання  // Генезис публічного права: від становлення до сучасності: збірник наукових праць / За ред. С.В. Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2010. – С. 184-186.
 80. Гловюк І.В. Деякі питання реалізації функції захисту при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність. Збірник наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25-26 листопада 2010 року). - К., 2010. – С. 264-268.
 81. Гловюк І.В. До питання про можливість реалізації функції вирішення справи у досудовому розслідуванні // Дізнання та досудове слідство в органах внутрішніх справ:  сучасний стан та шляхи удосконалення: матеріали наук.-практ. конференції, 22 жовтня 2010 р., Харків / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. — [2-ге видання]. — Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. - 294 с. – С. 98-99.
 82. Гловюк І. Деякі питання визначення кола учасників судового розгляду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Юридичні науки» / за заг. ред. проф. О. І. Сушинського. – Львів : Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, 2010. – Вип. 4. - С. 214-225.
 83. Гловюк І.В. Проблеми функціональної спрямованості діяльності прокурора у стадіях апеляційного та касаційного провадження // Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу (м. Одеса, 18 лютого 2001 року). – О., 2011. – С. 13-15.
 84. Гловюк І.В. Деякі проблеми визначення кримінально-процесуальної функції захисника свідка // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 20-21 травня 2011 р., м. Одеса. Т.2 / відп. ред. д-р. юрид. наук В.М. Дрьомін // Національний університет "Одеська юридична академія". – О.: Фенікс, 2011. - С.174-176.
 85. Аленін Ю.П. Гловюк І.В. Деякі концептуальні підходи до реформування кримінально-процесуального законодавства України // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу (Київ, 20 травня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 26-28.
 86. Гловюк И.В. Функциональная направленность судебной деятельности в досудебном  уголовно-процессуальном производстве // Аграрное и земельное право. - 2011. -  № 1 (73). – С. 100-101.
 87. Гловюк І.В. Деякі аспекти дослідження поняття "кримінально-процесуальна функція" // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2011. – Спецвипуск №5. - С. 251-258.
 88. Гловюк І.В. Доступ до суду у кримінальному процесі: проблеми теорії // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. - №2 (11). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-2/11givppt.pdf
 89. Гловюк І.В. Функціональна спрямованість діяльності захисника свідка // Форум права. – 2011. - №2. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11givdzc.pdf
 90. Гловюк І.В. Деякі питання визначення категорії "кримінально-процесуальна функція" // Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного университету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). — Одеса : Фенікс 2011. - С. 102-105.
 91. Гловюк І.В. Поняття та сутність вирішення справи як кримінально-процесуальної функції // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2011. - Спеціальний випуск №8.  - С. 253-259.
 92. Гловюк І.В. "Обвинувачення" та "кримінальне переслідування": проблеми визначення у перспективному кримінально-процесуальному законодавстві // Напрями вдосконалення правового регулювання суспільних відносин: міжнародна науково-практична конференція, 27-28 грудня 2011 року. – Київ: у 2-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т.2. - С. 68-69.
 93. Гловюк І.В. Поняття та зміст кримінально-процесуальної функції захисту // Захисник у кримінальному процесі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Донецьк, 10 лютого 2012 року. – Донецьк, 2012. – С. 26-31.
 94. Гловюк І. Кримінально-процесуальні функції підтримання цивільного позову та заперечення проти цивільного позову: до проблеми самостійності у системі функцій // Правова система України: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10-11 лютого 2012 р.). – Одеса: у 3-х частинах. – Одеса: ГО "Причорноморська фундація права", 2012. – Ч. 3. – С. 108-110.
 95. Гловюк І.В. Функціональна спрямованість судової діяльності у кримінальному процесі України // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса, 2012. – Вип. 45. – С. 251-261.
 96. Гловюк І.В. Функціональна спрямованість діяльності прокурора у судово-контрольних стадіях кримінального судочинства України // Митна справа. – 2012. – №1. – Частина 2. – Книга 2. – С. 90-96.
 97. Гловюк І.В. Деякі методологічні аспекти теорії кримінально-процесуальних функцій // Питання удосконалення методології сучасної юриспруденції: тези Другої Міжнародної наукової конференції, присвяченій пам’яті професора О. В. Сурілова (30-31 березня 2012 р.) / за заг. ред. Ю.М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 165-168.
 98. Гловюк І.В. Поняття кримінально-процесуальної діяльності // Новітні наукові дослідження держави і права - 2012 : Збірник наукових праць / за ред. П.М.Шапірка, О.В. Козаченка. - Миколаїв : Іліон, 2012. - С. 28-33.
 99. Гловюк І.В. Теорія функціоналізму у кримінально-процесуальній доктрині: деякі проблеми визначення понять // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 348-350.
 100. Гловюк І. Теорія кримінально-процесуальних функцій та принцип змагальності // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми [текст]: збірник матеріалів першої міжрегіональної науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 4-5 травня 2012 року). – Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2012. – С. 137-141.
              Comments