Смирнов Максим Іванович

Смирнов Максим Іванович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Одеської національної юридичної академії.

Контактна інформація:
e-mail: smirnov_maksim@ukr.net, smirnovvv@ukr.net,

Коротка біографічна довідка:
Народився 15 жовтня 1978 року в м. Одесі.
В 1995 році закінчив середню школу № 63 м. Одеси.
В 2001 році після закінчення з відзнакою Одеської національної юридичної академії вступив до заочної аспірантури і був прийнятий на посаду асистента кафедри кримінального процесу.
З 2004 року працював старшим викладачем цієї кафедри.
У 2005 році під керівництвом завідувача кафедри кримінального процесу Одеської національної юридичної академії, доктора юридичних наук, професора Ю.П. Аленіна захистив дисертацію в Київському національному університеті внутрішніх справ МВС України на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Особливості надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах з використанням методу відеоконференцзв’язку” зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. www.disser.com.ua/content/130546.html
З 2006 року прийнятий на посаду доцента кафедри кримінального процесу Одеської національної юридичної академії.

Основні напрями наукової діяльності:
міжнародний кримінальний процес, міжнародне співробітництво у сфері кримінального процесу, правова допомога у кримінальних справах, видача, інформатизація кримінального судочинства, забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному процесі.
Автор понад 50 наукових праць, опублікованих в Україні та за її межами.

Розробив такі навчальні курси:
«Нагляд прокурора на досудових стадіях кримінального процесу» (у співавторстві з І.В. Гловюк).

Читає лекції з таких курсів:
«Кримінальний процес» (для студентів судово-адміністративного факультету, факультету очно-заочної та заочної форми навчання Одеської національної юридичної академії); «Нагляд прокурора на досудових стадіях» (для студентів Інституту прокуратури та слідства, факультету очно-заочної та заочної форми навчання, факультету заочного навчання № 2 Одеської національної юридичної академії); «Прийняття кримінально-процесуальних рішень», «Провадження слідчих дій» (для студентів денної форми навчання Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії); «Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві» (для студентів заочної форми навчання Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії).

Публікації:

1.        Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. – Х.: ООО «Одиссей», 2003. – 960 с. (Глава 34 «Применение принудительных мер медицинского характера»).

2.        Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. – 2-е изд., исправ. и доп. – Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 968 с. (Глава 34 «Применение принудительных мер медицинского характера»).

3.        Смирнов М.И. Актуальные проблемы участия свидетеля в уголовном процессе // Проблеми розвитку держави і права України в сучасних умовах: Тези доповідей учасників Всеукраїнської студентської наукової конференції (Одеса, 30-31 березня 2000 р.). – Одеса: Юридична література, 2000. – С. 443-444.

4.        Смирнов М.И. Дистанционное проведение допроса: перспективы развития // Правова держава очима молодих дослідників: Матеріали 4-ї звітної щорічної студентської конференції (Одеса, 20 березня 2001 р.). – Одеса: Юридична література, 2001. – С. 181-188. www.icpn.narod.ru/publicat/smirnov.htm

5.        Смирнов М.І. Допустимість використання в кримінальному процесі свідчень анонімних свідків // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юридична література, 2002. – Вип. 16. – С. 624-628.

6.        Смирнов М.І. Процесуальні особливості застосування відеозв’язку в наданні взаємної допомоги у кримінальних справах // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. пр. – Донецьк, 2003. - № 1. – С. 142-156.

7.        Смирнов М.І. Діюча сфера застосування засобів відеозв’язку при одержанні доказів по кримінальних справах // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип. 18. – С. 842-849.

8.        Смирнов М.І. Процесуальні особливості застосування нових форм взаємної правової допомоги при одержані доказів по кримінальних справах у сфері міжнародного співробітництво // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип. 20. – С. 125-129.

9.        Смирнов М. Допустимість використання в кримінальному процесі показань анонімних свідків // Юридична Україна. – 2003. - № 4. – С. 34-37.

10.     Смирнов М. Применение видеосвязи как мера обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию, и возможность реализации в уголовном судопроизводстве права конфронтации // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 5. – С. 117-120.

11.     Смирнов М. Применение средств видеосвязи при оказании правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 6. – С. 92-95.

12.     Смирнов М. Застосування відеозв’язку при одержанні доказів по кримінальних справах у порядку надання взаємної правової допомоги (процесуальні особливості) // Юридична Україна. – 2003. - № 8. – С. 23-30.

13.     Смирнов М. Поняття і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги в кримінальних справах // Право України. – 2003. - № 10. – С. 40-43. www.lawbook.by.ru/magaz/pravoukr/0310/07.shtml

14.     Смирнов М. Процесуальні особливості проведення трансграничних обшуків і вилучення інформації, переданої через телекомунікаційні мережі // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 10. – С. 133-136.

15.     Смирнов М. Інститут взаємної правової допомоги: діюча практика та перспективи розвитку // Юридична Україна. – 2003. - № 10. – С. 65-69.

16.     Смирнов М. Применение видеоконференцсвязи при получении доказательств по уголовным делам в порядке оказания взаимной правовой помощи (процессуальные особенности) // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 11. – С. 127-131.

17.     Смирнов М. Норми іноземного права в національному кримінальному процесі // Вісник прокуратури. – 2003. - № 11 (29). – С. 51-56.

18.     Смирнов М.І. Відеоконференцзв’язок у кримінальному судочинстві // Юридичний вісник України. – 2003. – 13-19 грудня. - № 50 (442). – С. 28-32.

19.     Смирнов М. Застосування відеоконференцзв’язку при одержанні доказів по кримінальних справах у сфері міжнародного співробітництва // Український часопис міжнародного права. – 2003. - № 4. – С. 88-92.

20.     Смирнов М.І. Діюча сфера застосування відеоконференцзв’язку при одержані доказів з кримінальних справ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Вип. 60-62. – С. 85-87.

21.     Смирнов М.І. Дистанційне кримінальне судочинство: реальність та перспективи // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Чернівці, 2004. – Вип. 212: Правознавство. – С. 117-121.

22.     Смирнов М.И. Современное состояние института взаимной правовой помощи по уголовным делам // Юристъ-Правоведъ. – 2004. - № 1 (8). – С. 46-52.

23.     Смирнов М.І. Сутність і правова природа міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального процесу // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. пр. – Донецьк, 2004. - № 1. – С. 187-196.

24.     Смирнов М. Міжнародне співробітництво держав у сфері кримінального процесу // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 1 (31). – С. 10-14.

25.     Смирнов М.И. Современное состояние института взаимной правовой помощи по уголовным делам // Прокурорская и следственная практика. – 2004. - № 1-2. – С. 159-162.

26.     Смирнов М. Процесуальні особливості застосування нових форм взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. - № 1-2 (9-10). – С. 228-231.

27.     Смирнов М.І. Застосування іноземного кримінально-процесуального права при наданні взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 1. – С. 109-112.

28.     Смирнов М. Норми іноземного права в національному кримінальному процесі // Юридична Україна. – 2004. - № 1 (13). – С. 72-76.

29.     Смирнов М. Щодо використання відеоконференцзв’язку при перегляді судових рішень у касаційному порядку // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 1 (41). – С. 38-40. www.scourt.gov.ua/clientsvs.nsf0366CB00FAB577CF0C3256FBA003BEDD0?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=366CB00FAB577CF0C3256FBA003BEDD0&Count=500&

30.     Смирнов М. Використання в кримінальному процесі України доказів по справах про контрабанду, отриманих із джерел в іноземній державі в порядку надання правової взаємодопомоги // Митна справа. – 2004. - № 1 (31). – C. 55-60.

31.     Смирнов М. Процессуальные особенности применения видеоконференцсвязи при получении доказательств по уголовным делам в порядке оказания взаимной правовой помощи // Юридический вестник. – 2004. - № 1. – С. 98-103.

32.     Смирнов М.И. Эффективность механизмов и процедур оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам: вопросы процессуальной формы // Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. – 2004. - № 2 (30). – С. 27-31.

33.     Смирнов М. Поняття і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 2. – С. 115-119.

34.     Смирнов М. Ефективність механізмів надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах: питання процесуальної форми // Часопис Київського університету права. – 2004. - № 2. – С. 72-76.

35.     Смирнов М. Використання в кримінальному процесі України доказів, отриманих із джерел в іноземній державі // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 2 (32). – C. 124-128.

36.     Смирнов М. Ефективність механізмів надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах: питання процесуальної форми // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – Одеса: Фенікс, 2004. – Вип. 21. – С. 224-230.

37.     Смирнов М. Особливості і процедурні питання провадження процесуальних дій за допомогою відеоконференцзв’язку у сфері міжнародного співробітництва // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. - № 3 (11). – С. 210-214.

38.     Смирнов М.І. Проблема використання в кримінальному процесі доказів, отриманих із джерел в іноземній державі в порядку надання взаємної правової допомоги // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. - № 3 (частина друга). – С. 119-123.

39.     Смирнов М.І. Актуальні питання удосконалювання інституту взаємної правової допомоги у кримінальних справах // Життя і право. – 2004. - № 4 (4). – С. 52-60.

40.     Смирнов М. Эффективность механизмов и процедур оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам: вопросы процессуальной формы // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – 2004. - № 4 (149). – С. 8-12.

41.     Смирнов М.І. Удосконалення інституту взаємної правової допомоги у кримінальних справах // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 4 (34). – С. 114-118.

42.     Смирнов М.І. Сутність і правова природа міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 4. – С. 112-116.

43.     Смирнов М. Концепція удосконалювання інституту взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Юридична Україна. – 2004. - № 4 (16). – С. 56-62.

44.     Смирнов М. Перспективи розвитку інституту взаємної правової допомоги в кримінальних справах // Право України. – 2004. - № 5. – С. 99-102. www.lawbook.by.ru/magaz/pravoukr/0405/23.shtml

45.     Смирнов М.И. Понятие и современное состояние института взаимной правовой помощи по уголовным делам // Правоведение. – 2004. - № 5 (256). – С. 162-171.

46.     Смирнов М. Надання взаємної правової допомоги по кримінальних справах: питання процесуальної форми // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 6. – С. 124-127.

47.     Смирнов М.И. Эффективность механизмов и процедур оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам: вопросы процессуальной формы // Следователь. – 2004. - № 6 (74). – С. 60-62.

48.     Смирнов М. Дистанційне кримінальне судочинство: реальність та перспективи // Юридична Україна. – 2004. - № 7 (19). – С. 69-74.

49.     Смирнов М. Інститут взаємної правової допомоги по кримінальних справах: концепція удосконалювання // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 7. – С. 125-128.

50.     Смирнов М.И. Эффективность механизмов оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам: вопросы процессуальной формы // Современное право. – 2004. - № 8. – С. 34-37.

51.     Смирнов М. Дистанційне кримінальне судочинство: реальність та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 9 (35). – С. 74-83.

52.     Смирнов М. Актуальні питання надання взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 9. – С. 139-142.

53.     Смирнов М.І. Перспективи розвитку нових форм взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юридична література, 2004. – Вип. 22. – С. 938-943.

54.     Смирнов М.І. Дистанційне кримінальне судочинство: актуальні питання // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 366-372.

55.     Смирнов М.І., Комісарчук Р. Інституційна реформа в Україні – передумова інтеграції до Європейського Союзу // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - № 9. – С. 77-89.

56.     Смирнов М.І. Особливості надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах з використанням методу відеоконференцзв’язку: Автореф. дис... к.ю.н.: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 21 с. www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05smimvz.zip

57.     Смирнов М.І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія. – Одеса: Фенікс, 2006. – 242 с.

58.     Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. – 3-е изд., исправ. и доп. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – 1008 с. (Глава 34 «Применение принудительных мер медицинского характера»).

59.     Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 944 с. (Глава 34 «Застосування примусових заходів медичного характеру», Глава 35 «Протокольна форма досудової підготовки матеріалів»).

60.     Смирнов М.І., Гловюк І.В. Кримінальний процес України: Навчально-методичний посібник. – Одеса: Фенікс, 2008. – 652 с.

61.     Смирнов М., Комісарчук Р. Щодо державного нагляду в Україні // Вісник прокуратури. – 2006. - № 4 (58). – С. 96-108.

62.     Смирнов М.И. Понятие и правовая природа выдачи (экстрадиции) // Следователь. – 2006. - № 7 (99). – С. 49-54.

63.     Смирнов М.И. Понятие и правовая природа выдачи (экстрадиции) // Прокурорская и следственная практика. – 2006. - № 3-4. – С. 99-115.

64.     Смирнов М., Комісарчук Р. Напрями використання спеціальних знань при розслідуванні економічних злочинів в межах повноважень податкової міліції // Вісник прокуратури. – 2007. - № 1 (67). – С. 53-58.

65.     Смирнов М., Комісарчук Р. Криміналістична характеристика економічної організованої злочинної діяльності // Право України. – 2007. - № 3. – С. 76-82.

66.     Смирнов М.И. Понятие и правовая природа выдачи (экстрадиции) // Современное право. – 2007. - № 3. – С. 12-17.

67.     Смирнов М., Комісарчук Р. Щодо криміналістичної характеристики економічної організованої злочинної діяльності // Вісник прокуратури. – 2007. - № 6 (72). – С. 104-114.

68.     Смирнов М.І. Щодо розмежування процедур видачі і передачі осіб в практиці міжнародного співробітництва у сфері кримінального процесу // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юридична література, 2007. – Вип. 32. – С. 301-307.

69.     Смирнов М. Щодо визначення правової природи екстрадиції // Вісник прокуратури. – 2007. - № 9 (75). – С. 56-65.

70.     Смирнов М., Гловюк І. Щодо процедури прийняття та оскарження рішення про екстрадицію // Вісник прокуратури. – 2008. - № 10 (88). – С. 107-113.

71.     Смирнов М.И. Международный уголовный процесс: тенденции современного развития // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції / Відп. ред. д-р юрид наук, проф. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 380-382.

72.     Смирнов М.И. Щодо порядку розгляду скарг на рішення про видачу особи або на дії з підготовки видачі особи // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: Тези Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. Ю.М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 216-217.

73.     Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 944 с. (Глава 34 «Застосування примусових заходів медичного характеру», Глава 35 «Протокольна форма досудової підготовки матеріалів»).

74.     Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одісей», 2009. – 816 с.

75.     Смирнов М.І., Гловюк І.В. Нагляд прокурора у досудових стадіях кримінального процесу України. – Одеса: Фенікс, 2009. – 128 с.

76.     Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одісей», 2009. – 816 с. (Тема 19. «Застосування примусових заходів медичного характеру», Тема 20 «Протокольна форма досудової підготовки матеріалів», Тема 23 «Основи кримінально-процесуального права іноземних держав»).

77.     Смирнов М.И. Становление и развитие международного уголовного процесса как самостоятельной отрасли права // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2010. – С. 561-563.


Comments