Шилін Денис Вікторович


Контактна інформація:
e-mail:
web:

Коротка біографічна довідка:

Народився

Сфера наукових інтересів:

Розробив такі навчальні курси:


Читає лекції з таких курсів:


Публікації:

1. Шилин Д.В. Преюдициальность приговора // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. Вип. 27. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – С. 45-49

2. Шилін Д.В. Історія преюдиціальності у кримінальному процесі // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. Вип. 32. – О. : Юрид. л-ра, 2007. –  С. 355-360.

3. Шилін Д.В. Класифікація преюдицій // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 44. – О. : Юрид. л-ра, 2008. – С. 192-195.

4. Шилін Д.В. Співвідношення преюдиції із суміжними поняттями / Д.В. Шилін // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. Вип. 47. - О. : Юрид. л-ра, 2009. -  С. 261-265.

5. Шилін Д.В. Поняття преюдиції / Д.В. Шилін // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : Матер. V Всеукр. наук. конф. правників-початківців : Збірка статей. – О., 2008. ─ С. 234-236.

6. Шилін Д.В. Преюдиція та внутрішнє суддівське переконання // Использование современных достижений криминалистики и уголовного процесса в борьбе с преступностью: материалы VIІІ Международной межвузовской научно-практической конференции студентов, курсантов и слушателей. Донецк, 11 апреля 2008 года. – Донецк: Норд-Пресс, 2008. – С. 110-114.

7. Шилін Д.В. Співвідношення преюдиції із суміжними поняттями // Процесуальні, тактичні та психологічні проблеми, тенденції і перспективи вдосконалення досудового слідства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 травня 2008 року). – Одеса, 2008. – С. 61-65.

8. Шилин Д.В. Преюдициальность приговора // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу. – О.: Фенікс, 2009. – С. 581-582.

9. Шилін Д.В. До питання про поняття преюдиції у кримінальному процесі // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.). – Одеса, 2009. – С. 596-599.

Comments