Аленін Юрій Павлович

Біографія

Аленін Ю.П. народився 18 вересня 1946 року. Після закінчення Бобринецької середньої школи служив у Радянській армії.
У 1973 році закінчив юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова. Працював слідчим прокуратури Ленінського району м. Одеси, прокурором слідчого управління Одеської обласної прокуратури. З вересня 1977 року по грудень 1997 року працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри кримінального права, процесу та криміналістики юридичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова. З 1 січня 1998 року Ю.П. Аленін працює завідувачем кафедри кримінального процесу Одеської державної ( з 2000 року - національної) юридичної академії.

Наукова діяльність

Ю.П. Аленін у 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Особливості розслідування розкрадань рибопродуктів у типових слідчих ситуаціях". У 1987 році отримав наукове звання доцента. У 1997 році Ю.П. Аленін захистив докторську дисертацію на тему: "Теоретичні та практичні основи виявлення та розслідування осередків здочинів". У 2001 році  Ю.П. Аленіну було присвоєно вчене звання професора.

Сфера наукових інтересів професора Ю.П. Аленіна – проблеми розслідування тяжких злочинів, слідчі дії та їх провадження, порушення кримінальних справ приватно-публічного обвинувачення, запобіжні заходи у кримінальному процесі, процесуальна самостійність слідчого як суб’єкта кримінального процесу.

Професор Ю.П. Аленін – член робочої групи з розробки проекту Кримінально-процесуального кодексу України, член двох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів юридичних наук. Ю.П. Аленіним підготовлено 12 кандидатів наук.

Публікації

Юрій Павлович Аленін - автор більш ніж 100 друкованих праць, найбільш відомими з яких є: “Особенности расследования тяжких преступлений против личности” (Одесса, 1996); “Выявление и расследование очагов преступлений” (Одесса, 1996); “Процессуальные особенности производства следственных действий" (Одесса, 2002), співавтор колективних монографій “Расследование тяжких преступлений” (Харьков, 2006); “Введение в украинское право” (Одесса, 2005; 2009). Ю.П. Аленін є керівником авторського колективу з підготовки Науково-практичного коментарю до Кримінально-процесуального кодексу України (Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2008; Научно-практический комментарий. Издание пятое, дополненное / Ю.П. Аленин, М.Р. Аракелян, Е.Н. Гидулянова и др. Под общей редакцией В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. – Х.: Одиссей, 2009. – 1008 с.).

Авторським колективом кафедри кримінального процесу ОНЮА під керівництвом Ю.П. Аленіна було підготовлено та опубліковано підручник: Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2009. – 816 с.

1.     Аленин, Ю.П. Основы раскрытия и расследования очагов преступлений : Учеб. пособие / Ю.П. Аленин . ─ О. : [Б.и.], 1993 . ─ 132 с.

2.     Аленин, Ю.П. Раскрытие и расследование очагов корыстно-насильственных преступлений : Метод. пособие / Ю.П. Аленин, А.В. Собчук, В.В. Тищенко . ─ О. : Изд-во ОГУ им. И.И. Мечникова, 1995 . ─ 76 c .

3.     Аленин, Ю.П.  Особенности организации и деятельности следственно-оперативных групп при раскрытии и расследовании очагов преступлений : Метод. рекомендации для следователей и сотрудников уголовного розыска / Ю.П. Аленин, С.Б. Макоед . ─ О. : [Б.и.], 1992 . ─ 36 c.

4.     Аленин, Ю.П. Особенности раскрытия очагов половых преступлений : Метод. пособие для следователей и сотрудников уголовного розыска / Ю.П.Аленин, С.С.Колесник . ─ О. : Изд-во ОГУ им. И.И. Мечникова, 1994 . ─ 60 с.

5.     Аленин Ю. Криминалистическое понятие очага преступления  // Юридический вестник.  1995.  №1. ─ C.105-110.

6.     Аленин Ю.П. К проблеме введения суда присяжных в Украине  // Актуальні проблеми політики : Зб. наук. праць . 2002.  2002.  Вип.13-14. ─ C.235-244.

7.     Аленин, Ю.П. Особенности расследования тяжких преступлений против личности : Учеб.пособие / Ю.П. Аленин, В.В. Тищенко . ─ О. : БАХВА, 1996

8.     Аленин, Ю.П. Выявление и расследование очагов преступлений: теория и практика : Монография / Ю.П. Аленин . ─ О. : Изд-во Юрид. ин-т ОГУ им. И.И.Мечникова, 1996 . ─ 267 с.

9.     Аленин Ю.П.  Процессуальные особенности производства следственных действий : Монография . ─ О. : Центрально-Украинское изд-во, 2002 . ─ 264 с.

10. Аленин, Ю.П. Расследование в типичных сложных ситуациях по делам о преступном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта : Метод. рекомендации для следователей и сотрудников Госавтоинспекции / Ю.П. Аленин, А.И. Сариогло . ─ О., 1987 . ─ 45 с.

11. Аленин, Ю.П. Опыт зарубежных стран в области укрепления судебной власти  // Судебно-правовая реформа в Приднестровской Молдавской Республике : Сб. выступлений : Респ. науч.-практ. конф. : Теоретические и практические проблемы . 2001 . 208 с. ─ С.38-46.

12. Аленин, Ю.П. Особенности расследования в сложных ситуациях по делам о преступном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта / Ю.П. Аленин, В.Д. Берназ . ─ О. : Б.и., 1992 . ─ 36 с.

13. Аленин, Ю.П. Расследование тяжких преступлений : Науч.-практ. пособие / Ю.П. Аленин, В.В. Тищенко, Л.И. Аркуша ; ОНЮА . ─ Х. : Одиссей, 2006 . ─ 256 с.

14. Аленин, Ю.П. О структуре методики расследования преступлений
    // Юридична освіта і правова держава (до 150-річчя юридичного інституту ОДУ) : Зб. наук. праць . 1997. ─ С. 244-249.

15. Аленин, Ю.П. К вопросу о введении суда присяжных в Украине // Актуальні проблеми держави і права* : Зб. наук. праць . 1997-.  2001.  Вип. 10 . 380 с. ─ С. 13-21.

16. Аленин, Ю.П. Предварительное расследование : процессуальные гарантии информированности потерпевшего / Ю.П. Аленин, Ю.А. Гурджи // Актуальні проблеми держави і права* : Зб. наук. праць . 1997-.  2001.  Вип. 10 . 380 с. ─ С. 69-76.

17. Аленин, Ю.П. Организационные аспекты расследования очагов корыстно- насильственных преступлений / Ю.П. Аленин, В.В. Тищенко  // Актуальные проблемы государства и права: Вып.1 : Сборник научных трудов . 1994 . 235 с. ─ С. 192-199

18. Аленин, Ю.П.  Метод раскрытия преступлений путем предварительного определения их очага в общей системе методов расследования // Актуальные проблемы государства и права: Вып.1 : Сборник научных трудов . 1994 . 235 с. ─ С. 204-212.

19. Аленин, Ю.П. Организационно-управленческие вопросы планирования расследования очагов преступления // Актуальные проблемы государства и права: Вып.2 : Сборник научных трудов . 1995 . 251 с. ─ С. 214-220.

20. Аленин, Ю.П.  Определение основных зон поиска преступников - как одно из направлений раскрытия очагов преступлений // Актуальные проблемы государства и права: Вып. 3 : Сб. науч. трудов . 1996 . 320 с. ─ С. 194-201.

21. Аленин, Ю.П. О двоякой правовой природе задержания лица в уголовном процессе / Ю.П. Аленин // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць . 1997-.  2006.  Вип. 27 . 452 с. ─ С.7-13.

22. Аленин, Ю. П. Уголовный процесс. Разд. 5.4. // Введение в украинское право . 2009 . 768 с. + CD-ROM. ─ С. 430-461

23. Аленин, Ю.П. Разработка методики расследования очагов преступлений - важное средство совершенствования борьбы с преступностью // Проблеми боротьби зі злочинністю в Україні : Тези доп. і повідомл. на респ. наук. конф. (25-26 вересня 1992 р.) . 1992 . 164 с. ─ С. 118-120.

24. Аленин, Ю. П. О классификации очагов корыстно-насильственных преступлений / Ю. П. Аленин, В. В. Тищенко  // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе : Межвузовский сборник . 1993 . 243 с. ─ С. 91-95.

25. Аленин, Ю. П. К вопросу о методике расследования очагов преступлений / Ю. П. Аленин // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе : Межвузовский сборник . 1993 . 243 с. ─ С. 170-174.

26. Аленін, Ю. Гурджі Ю.Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі  // Право України.  2003.  №4. ─ C.30-32.

27. Аленін, Ю.П.  Характеристика методів та прийомів , які застосовуються при розкритті осередків злочинів зі стадії їх розпізнання / Ю.П. Аленін, // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць . 1997-.  2003.  Вип. 20. ─ С. 175-184.

28. Аленін, Ю. Щодо судової юрисдикції скарг на рішення, дії, бездіяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури / Ю. Аленін, І. Гловюк,  // Право України.  2008.  № 8. ─ С. 98-103.

29. Аленін, Ю.П. Класифікація сексуальних агресорів та її значення в розслідуванні злочинів / Ю.П. Аленін // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ*.  1998.  № 3. ─ С. 16-23

30. Аленін, Ю.П. Ще раз до питання про самостійність і незалежність слідчого / Ю.П. Аленін // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць . 1997-.  2008.  Вип. 44 . 356 с. ─ С. 149-164.

31. Аленін, Ю.П. Міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом : тенденції розвитку кримінально-процесуальних інститутів / Ю.П. Аленін, М.І. Пашковський  // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць.  2000.  Вип. 8 : Соціальні та правові проблеми боротьби з тероризмом. ─ С. 63-70.

32. Аленін, Ю.А. Класифікація слідчих дій як головного способу збирання доказів на досудових стадіях кримінального процесу / Ю.А. Аленін // Актуальні проблеми держави і права: Вип. 16 : Матер. 5-ї (57-ї) звітн. наук. конф. проф.-виклад. складу й аспірантів ОНЮА, Одеса, 2002 р. 2002 . 744 с. ─ С. 660-665.

33. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / [Аленин Ю.П., Аракелян М.Р., Гидулянова Е.Н., Гловюк И.В. и др.]; под общей редакцией В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. – [3-е изд.].   Х.: Одиссей, 2007.

34. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2008.

35. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2009. – 816 с.

36. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. Издание пятое, дополненное / Ю.П. Аленин, М.Р. Аракелян, Е.Н. Гидулянова и др. Под общей редакцией В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина.    Х.: Одиссей, 2009.

37. Кримінальний процес України: Навчальний посібник для підготовки до іспиту / За заг. ред. Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ "Одіссей", 2010. – 328 с.

38. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2010.

39. Аленін Ю.П. Щодо правового статусу слідчого // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2009. – С. 552–553. 

40. Аленин Ю.П. О правовом статусе следователя // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.). – Одеса, 2009. – С. 315-317.

41. Аленин Ю.П. К дискуссии о правовом статусе следователя в уголовном процессе Украины // Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня) / Відп. за вип. Поляков І.І. – Сімферополь: КРП "Кримнавчпеддержвидав", 2010. -  С. 343-344.

42. Аленин Ю.П. К вопросу о правовом статусе следователя // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.). – Т.2. -  Одеса, 2010. – С.9-11.

43. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна.  – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2011. – 976 с.

44. Аленін Ю.П. Питання щодо Закону України "Про статус слідчих" // Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу (м. Одеса, 18 лютого 2001 року). – О., 2011. – С.3-5.

45. Аленін Ю.П. Гловюк І.В. Деякі концептуальні підходи до реформування кримінально-процесуального законодавства України // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу (Київ, 20 травня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 26-28.

Курси, що викладаються

  • Курс кримінального процесу в Інституті прокуратури та слідства Одеської національної юридичної академії.

Comments