Пашковський Микола Іванович

Пашковський Микола Іванович - доцент кафедри кримінального процесу, кандидат юридичних наук, доцент.


Контактна інформація:

e-mail: odessa.mama1972@gmail.com
web: http://icpn.narod.ru/

Коротка біографічна довідка:

Народився 21.12.1972 р. в с. Кислиця Ізмаїльського району Одеської області.
В 1990 р. закінчив із срібною медаллю середню школу.
1990-1992 рр. – служба в Збройних Силах СРСР, України.
В 1998 р. закінчив з відзнакою Одеську державну юридичну академію.
В 2003 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.09 "Кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза" на тему "Особливості доказування у кримінальних справах, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги".
З 2005 року - відповідальний секретар приймальної комісії ОНЮА.
З 2008 року – доцент.
З 2003 року – завідувач юридичної клініки ОНЮА.
З 2008 року – голова профкому ОНЮА.
З 2010 року - член Одеської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань правової освіти.

Сфера наукових інтересів: теорія доказування, міжнародне співробітництво у кримінальному процесі, права людини.

Розробив такі навчальні курси:

Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві (попередня назва курсу - "Проблеми взаємодії органів юстиції України та інших країн"),
Міжнародно-правові стандарти прав людини у сфері кримінальної юстиції (у співарторстві з В.М. Дрьоміним та Н.А. Зелінською).

Читає лекції з таких курсів:

Кримінальний процес (для студентів САФ)
Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві (попередня назва курсу - "Проблеми взаємодії органів юстиції України та інших країн").

Публікації:
 1. Субъекты международной правовой помощи по уголовным делам // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – Частина ІІ. – Одеса, 1999. – С. 261–267.
 2. Деякі питання захисту прав людини при застосуванні конвенцій про правову допомогу у кримінальних справах // Суд в Україні: боротьба з корупцією, організованою злочинністю і захист прав людини: Зб. наук. праць. – Т. 12. – К.: Науково–дослідний інститут „Проблеми людини”, 1999. – С. 558–565. (у співавторстві з Аленіним Ю.П., Затилкіною Т.В.)
 3. Суд присяжных: история и перспективы развития // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – Одеса, 2000. – С. 125–132 (у співавторстві з Гуртієвою Л.М.)
 4. Міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 8. – Одеса, 2000. – С. 63–70 (у співавторстві з Аленіним Ю.П.)
 5. Кримінально–процесуальні інститути у боротьбі з тероризмом: міжнародне співробітництво // Тероризм і боротьба з ним. – Том 19. – К.: Науково–дослідний інститут „Проблеми людини”, 2000. – С. 350–354 (у співавторстві з Аленіним Ю.П.)
 6. Отдельные уголовно–процессуальные проблемы оказания международной правовой помощи в борьбе с организованной преступностью и пути их решения // Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей): Зб. матеріалів міжнар. наук.–практ. конференції. – Х.: Право, 2000. – С. 141–148 (у співавторстві з Аленіним Ю.П.)
 7. Проблеми допустимості показань осіб (обвинуваченого та підозрюваного), які були доставлені на територію України з порушенням національного та міжнародного права // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 11. – Одеса, 2001. – С. 92–101.
 8. Дистанційне кримінальне правосуддя: міф чи реальність // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 36–40.
 9. Пашковський Микола Іванович. Особливості доказування у кримінальних справах, пов'язаних з наданням міжнародної правової допомоги: дисертація канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.
 10. Проблемні питання доказування у кримінальних справах про корисливі службові злочини державних службовців // Коррупция: региональные и отраслевые тенденции: Сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - Библиотека журнала "Юридический вестник". - Одесса: Фенікс, 2003. - С. 187-195.
 11. Кримінально–процесуальні аспекти зняття інформації з каналів зв'язку // Інформаційні технології і безпека: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К., 2003. – С. 114 –126.
 12. Особливості використання у доказуванні фактичних даних, що отримані за межами України // Боротьба зі злочинністю та права людини: Зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. –Б–ка журн. „Юридичний вісник”. – О.: Фенікс, 2006. – С. 206–211.
 13. Концепція міжнародного співробітництва з кримінально–процесуальних питань // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 27. – Одеса, 2006. – С. 13–19.
 14. Проблеми розширення участі народних засідателів у кримінальному судочинстві // Право ХХІ століття: Становлення та перспективи розвитку: Зб. наук. праць міжн. наук.–практ. конфер. „Другі Прибузькі юридичні читання” / Під ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2006. – С. 189–192.
 15. Уголовно–процессуальный кодекс Украины: Научно–практический комментарий / Под общей редакцией В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина.– Х.: ООО „Одиссей”, 2003. – 960 с. (Разом з Роцькою Т.М. коментар до глав 1, 2)
 16. Кримінальне право ЄС / Програма Tacis Європейського Союзу. Проект „Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони”. Серія „Право ЄС”. Книга сімнадцята. – Одеса: Юридична література, 2004. – 162 с. (у співавторстві з Кареклас С.)
 17. Уголовный процесс Украины: Практикум. – Х.: ООО „Одиссей”, 2005. – 232 с. (у співавторстві з Лукашкіною Т.В.)
 18. Уголовно–процессуальный кодекс Украины: Научно–практический комментарий / Под общей редакцией В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. Издание второе, исправленное и дополненное. – Х.: ООО „Одиссей”, 2005. – 968 с. (Разом з Роцькою Т.М. коментар до глав 1, 2)
 19. Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві: Навчально–методичний посібник. – Одеса: Фенікс, 2007. – 120 с.
 20. Уголовно–процессуальный кодекс Украины: Научно–практический комментарий / Под общей редакцией В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. Издание третье, исправленное и дополненное. – Х.: ООО „Одиссей”, 2007. – 1008 с. (Разом з Роцькою Т.М. коментар до глав 1, 2)
 21. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 944 с. (Разом з Роцькою Т.М. коментар до глав 1, 2)
 22. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. - Х.: ТОВ "Одісей", 2009. - 816 с.
 23. Кримінальне право ЄС: від Паризької угоди до Лісабону //Альманах міжнародного права / редкол.: Ківалов С.В. (гол. ред.) і інш. - О., 2009. - С. 69-75.
 24. Відеоконференція у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу (21-22 травня 2010 року ОНЮА). - Одеса, 2010. - С. 587-589
 25. Розділ 14. Кримінальне право / Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред. М.Р. Аракеляна, О.К. Вишнякова. - К.: Істина, 2010. - 528 с. (у співавторстві з професором Н.А. Зелінською). (гриф МОН, лист від 23.12.2008 р. № 1.4/18-Г-2806.1).
 26. Кримінальний процес України: Навчальний посібник для підготовки до іспиту / За заг. ред. Ю.П. Аленіна. - Х.: ТОВ "Одессей", 2010. - 328 с. (теми 1, 2, 3, 17) (У співавторстві з Ю.П. Аленіним. Т.В. Лукашкіною, І.В. Гловюк).
 27. Уроки Нюрберзького процесу // Юридичний вісник. - 2010. - № 2. - С. 72-76.
 28. Новеллы вступительной кампании 2010 года // Юридичний вісник. - 2010. - № 2. - С. 115-117.