Лукашкіна Тетяна Василівна


Контактна інформація:

e-mail:
web:

Коротка біографічна довідка:

Народився

Сфера наукових інтересів:

Розробила такі навчальні курси:


Читає лекції з таких курсів:


Публікації:
 1. Лукашкина Т.В. Суд и прокурор как субъекты доказывания в стадии судебного разбирательства // Актуальні проблеми держави і права. 2001. Вип. 10 . ─ С. 47-59. 
 2. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / 2-е изд. доп. и изм. Под общей редакцией В.Т.Маляренко, Ю.П.Аленина. – Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 968 с. 
 3. Правничий довідник для професійних суддів / ОНЮА ; За заг. ред. С.В. Ківалова . ─ 2-ге вид., випр. та доповн. ─ О. : Юрид. л-ра, 2005 . 
 4. Лукашкина Т.В. Уголовный процесс : Практикум / Т.В. Лукашкина, Н.И. Пашковский ; Под ред. Ю.П. Аленина . ─ Х. : Одиссей, 2005 . ─ 232 с. 
 5. Уголовно–процессуальный кодекс Украины / Под общ. ред. В.Т.Маляренко, Ю.П.Аленина. – Х.: Одиссей, 2006. 
 6. Лукашкина Т.В. Пределы судебного разбирательства // Актуальні проблеми держави і права. – Вип.27. – Одеса, 2006. 
 7. Лукашкина Т.В. Проблеми создания ювенальной юстиции в Украине и совершенствование действующего уголовно-процессуального законодательства // Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: матеріали Міжнародної наукової конференції (21-22 вересня 2007 року, м. Одеса) / За заг. ред.. проф.. Ю.М. Оборотова; Одеська національна юридична академія. - Одеса: Фенікс, 2007. - с.80-87. 
 8. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / [Аленин Ю.П., Аракелян М.Р., Гидулянова Е.Н., Гловюк И.В. и др.]; под общей редакцией В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. – [3-е изд.]. – Х.: Одиссей, 2007. 
 9. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2008. 
 10. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2009. – 816 с. 
 11. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. Издание пятое, дополненное / Ю.П. Аленин, М.Р. Аракелян, Е.Н. Гидулянова и др. Под общей редакцией В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. – Х.: Одиссей, 2009. – 1008 с. 
 12. Лукашкіна Т.В. Функція прокурора в кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2009. – С. 553–555. 
 13. Аленін Ю.П., Лукашкіна Т.В. Локальний предмет доказування в кримінальному процесі // Науковий вісник Дніпропетровсього державного університету внутрішніх справ. - 2009. - №4. – С. 222-228. 
 14. Кримінальний процес України : Навч. посібник для підготовки до іспиту / Ю.П. Аленін, М.І. Пашковський, Т.В. Лукашкіна та ін. За заг. ред. Ю.П. Аленіна, ОНЮА . ─ Х. : Одіссей, 2010 . ─ 328 с.

Comments