Гуртієва Людмила Миколаївна


Контактна інформація:

e-mail:
web:

Коротка біографічна довідка:

Народився

Сфера наукових інтересів:

Розробив такі навчальні курси:


Читає лекції з таких курсів:


Публікації:
1. Гуртиева Л.Н. Морально-правовой аспект взаимоотношений следователя и обвиняемого //Актуальні проблеми держави та права: 36. наук, праць. - Вип. 10. - Одеса: Юрид. л-ра, 2001. - С 132-138.
2. Гуртієва Л.М. Слідча етика: постановка та дослідження проблеми в Україні //Питання реформування кримінального судочинства: Матер, міжнар. наук.-практ. конф. - Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2005. – С. 199-205.
3. Гуртиева Л.Н. Природа следственной этики: взаимосвязь этических и правовых норм в деятельности следователя //Актуальні проблеми держави і права:36. наук, праць. - Вип. 27 /Редкол. С.В. Ківалов (голов, ред.) та ін. - Одеса: Юрид. л-ра, 2006. – С. 25-30.
4. Гуртієва Л.М. Забезпечення моральних цінностей особистості в кримінально-процесуальному законодавстві України при проведенні слідчих дій //Адвокат. - 2006,- № 8 (71).-С. 15-18.
5.       Гуртієва Л.М. Морально-правові критерії допустимості застосування тактичних прийомів допиту підозрюваного, обвинуваченого //Вісник прокуратури. - 2006. - № 11 (65). – С. 76-81.
6.  Гуртієва Л.М. Морально-правові критерії допустимості застосування затримання підозрюваного //Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: 36. наук. статей. - Вип. 18. - Івано-Франківськ, 2007. – С. 212-219.
7.  Гуртиева Л.Н. Некоторые проблемы правового обеспечения нравственных ценностей личности в стадии возбуждения уголовного дела // Право XXI століття: становлення та перспективи розвитку: 36. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. «Другі Прибузькі юридичні читання» /За ред. B.I. Терентьєва, О.В. Козаченка. - Миколаїв, 2006. – С. 331-333.
8.  Гуртиева Л.Н. Структура этических основ деятельности следователя //Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Матер. IV всеукр. наук. конф. правників-початківців, присвяченої пам'яті видатних учених — юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова /Відп. ред. Ю.М. Оборотов. - Одеса: Юрид. л-ра, 2006. – С. 39-43.
9.  Гуртієва Л.М. Сучасний стан розробки загальних теоретичних положень слідчої етики та перспективи їх подальшого розвитку //Сучасні проблеми, тенденції і перспективи розвитку криміналістики та судової експертизи: Матер, міжнар. наук.- практ. конф., Харків, 9-10 листопада 2007 р. - Харків: ХНУВС, 2007. – С. 81-88.
10. Гуртієва Л.М. Поняття етичних основ діяльності слідчого //Актуальні проблеми політики: 36. наук. праць /Голов, ред. С.В. Ківалов; Відп. за вип. Л.І. Кормич. - Одеса: ПП «Фенікс», 2007. - Вип. 32. – С. 167-173.
11. Гурієва Л.М. Загальні особливості кримінально-процесуальної діяльності слідчого в аспекті дослідження проблем слідчої етики //Актуальні проблеми політики: 36. наук. праць /Голов, ред. С.В. Ківалов; Відп. за вип. Л.І. Кормич. - Одеса: ПП «Фенікс», 2008. - Вип. 33. – С. 453-457.

Comments