Гурджі Юлія Олексіївна


Контактна інформація:

e-mail:
web:

Коротка біографічна довідка:

Народився

Сфера наукових інтересів:

Розробила такі навчальні курси:


Читає лекції з таких курсів:


Публікації:

 1. Гурджи Ю.А. Процессуальное обеспечение прав личности: вопросы теории: Монография. - Одесса: Пальмира, 2006. - 173 с.
 2. Гурджи Ю.А. Правовая защита личности в уголовном процессе: вопросы теории и методологии: Монография. - Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2007. - 352 с.
 3. Гурджи Ю.А. Право потерпевшего на неприкосновенность личной жизни: процессуальные гарантии правомерности ограничения. - В сб.: Матер. міжнарод. наук.-практ. конференції “Актуальні проблеми діяльності ОВС по попередженню, розкриттю та розслідуванню злочинів”. - Ч. 2. - Одеса: НДРВВ ОІВС, 2000. – С. 198-202.
 4. Гурджи Ю.А. Уголовно-процессуальная активность потерпевшего: критерии формирования понятия. - У зб.: Актуальні проблеми держави та права. - Одеса: Одеська національна юридична академія. - 2001. - Вип. 10. - С. 101-106.
 5. Гурджи Ю.А., Аленин Ю.П. Предварительное расследование: процессуальные гарантии информированности потерпевшего. - У зб.: Актуальні проблеми держави та права. - Одеська національна юридична академія, 2001. - Вип. 10. – С. 69-76 (думка щодо поняття процесуальної інформованості потерпілого та щодо видів гарантій).
 6. Гурджи Ю.А. Активная позиция потерпевшего: проблемы формирования и реализации // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - Вип. 11. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 428-432.
 7. Гурджи Ю.А. К вопросу о постановке и исследовании проблемы гарантий прав личности в уголовном судопроизводстве Украины. - В зб.: “Становлення і розвиток правової системи України” /Тези доп. і наук. повідомл. наук.-практ. конференції” (Київ, 21 березня 2002 p.). - Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - С. 35-37.
 8. Гурджи Ю.А. Гарантии прав личности в уголовном процессе: постановка и исследование проблемы в Украине // Юридический вестник. - 2003. - № 1. - С. 66-70.
 9. Аленін Ю.П., Гурджі Ю.О. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі //Право України. - 2003. - № 4. – С. 30-32.
 10. Гурджі Ю.О. Процесуальний статус особи, взятої під захист //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2003. - № 1. – С. 197-203.
 11. Гурджи Ю.А. О методологической функции философии права в исследовании проблемы гарантий прав личности в уголовном процессе. //Держава і право: 36. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 19. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - С. 478-483.
 12. Гурджи Ю.А. Природа уголовно-процессуальных гарантий прав личности: философско-правовой аспект //Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: 36. наук. праць. - Дніпропетровськ, 2003. - № 1(10). - С. 92-98.
 13. Гурджи Ю.А. Процессуальный статус лица, взятого под защиту: субъектный состав //Науковий вісник Юридичної академії МВС: 36. наук. праць. - Дніпропетровськ, 2003. - № 3. - С. 295-304.
 14. Гурджі Ю.О. Гарантії прав особистості в кримінальному процесі: аксіологічний аспект //Вісник Одеського ін-ту внутрішніх справ.-2003. - № 2. – С. 69-75.
 15. Гурджи Ю.А. Уголовно-процессуальные правоотношения: методологический аспект развития //Держава і право: 36. наук. праць. - Вип. 20. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2003. - С. 366-372.
 16. Гурджі Ю.О. Перспективи розвитку принципу публічності в кримінальному процесі: методологічний аспект. - У зб. наук. праць “Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності” Донецького ін-ту внутрішніх справ МВС України. - Донецьк, 2003. - № 1. – С.134-141.
 17. Гурджі Ю.О. Кримінально-процесуальне забезпечення прав особи: питання методології дослідження //Південноукраїнський правничий часопис. - 2006. -№3.-С. 151-155.
 18. Гурджі Ю.О. Ефективність кримінально-процесуальної форми юридичного процесу //Юридична Україна. - 2006. - № 12. - С. 82-86.
 19. Гурджи Ю.А. К вопросу о перспективах совершенствования уголовно- процессуального механизма обеспечения прав личности. - У зб. наук. праць: Держава і право. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2006. - № 34. - С. 431-437.
 20. Гурджі Ю.О. Кримінально-процесуальні засоби захисту особи: аксиологічний підхід. - У зб. наук. праць “Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності”. - Донецьк: Донецький юрид. ін-т Луганського ун-ту внутрішніх справ, 2007. - Вип. 1. — С. 146-153.
 21. Гурджі Ю.О. Юридичні засоби захисту особи в кримінальному судочинстві: інструментальний підхід //Право України. - 2007. - № 2. - С. 131-134.
 22. Гурджі Ю.О. Правовий захист особи у кримінальному процесі: системний підхід // Право України. - 2007. - № 8. – С. 116-121.
 23. Гурджі Ю.О. Поняття і механізм забезпечення правової захищеності особи в кримінальному процесі //Юридична Україна. - 2007. - № 5. - С.76-80.
 24. Гурджі Ю.О. Гарантії прав особи: функціональна характеристика. В зб. наук. праць: Держава і право. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2007. - № 36. - С. 440-448.
 25. Гурджі Ю.О. Система гарантій прав особи: зміст та класифікація. - У зб. наук. праць: Актуальні проблеми держави і права. - Одеса, 2007. - Вип. 32. - С. 237-245.
 26. Гурджі Ю.О. Праворозуміння в методології дослідження правового захисту особи в кримінальному процесі //Південноукраїнський правничий часопис. - 2007. - № 2. – С. 52-54.
Comments