Стоянов Микола Михайлович


Контактна інформація:
e-mail: stoyanov_n@mail.ru


Коротка біографічна довідка:

Народився 19 грудня 1982 року в м. Білгороді-Дністровському Одеської області. 
В 2000 році закінчив середню школу.
2005 року закінчив з відзнакою слідчо-прокурорський (судово-прокурорський) факультет Одеської національної юридичної академії.
2005-2008 рр. навчався в аспірантурі Одеської національної юридичної академії.
З 2008 року - асистент кафедри кримінального процесу Одеської національної юридичної академії.
В травні 2008 року отримав свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю.

Сфера наукових інтересів: теорія доказів

Розробив такі навчальні курси:

Читає лекції з таких курсів:

Публікації:
1. Стоянов Н. М. Дифференцированный подход к нарушениям правил допустимости доказательств // Актуальні проблеми держави і права. – 2006. – Вип. 27. – С. 134-136.
2. Стоянов Н. М. Основания, порядок и последствия признания доказательств недопустимыми в уголовном процессе Украины / Н. М. Стоянов // Проблемы совершенствования правовых средств и механизмов противодействия преступности в современном обществе: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 13-14 окт. 2006 г. / редкол. : А. В. Барков (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – С. 189-192.
3. Стоянов Н. Традиции и новации в определении свойств доказательств: сравнительно-правовой аспект (уголовно-процессуальное законодательство Украины и Российской Федерации) / Н. Стоянов // Правовые традиции и их институализация в Российской правовой системе: Сб. науч. ст. Материалы III конференции юридического факультета КГУ (26 окт. 2007 г.) – Ч. 2 / Отв. ред. Воронов Е. Н. – Курск: Курск. гос. ун-т, 2007 – С. 140-142.
4. Стоянов Н. М. Институт допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве Украины: взгляд на будущее через призму настоящего / Н. М. Стоянов // Правосудие как институт обеспечения прав и свобод человека и гражданина: Сб. статей и тезисов Междунар. науч.-практ. конф. студ., асп. и молодых ученых, 20-21 апреля 2007 г. / Отв. ред. А. В. Гусев; НовГУ имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2007. – С. 198-200.
5. Стоянов Н. М. Институт допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве Украины: взгляд на будущее через призму настоящего // Адвокатская практика. – 2008. – № 5. – С. 37-39.
6. Стоянов М. М. Взаємозв’язок та механізм встановлення властивостей та характеристик доказів у кримінальних справах // Актуальні проблеми політики. – 2008. – Вип. 34 – С. 264-270.
7. Стоянов М. М. До питання визначення властивостей доказів у кримінальному процесі // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 44. – С. 208-213.
8. Стоянов М. М. Сила (переконливість) доказів у кримінальному процесі / М. М. Стоянов // Законність і правопорядок у сучасній Україні: матеріали конференції 19-20 грудня 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 75-77.
9. Стоянов Н. М. К вопросу об определении критериев проверки и оценки доказательств в уголовном процессе / Н. М. Стоянов // Правове життя сучасної України: тези доповідей міжнар. наук. конфер. проф.-викл. і аспір. складу / Відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю. М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2009. – С. 579-580.
10. Стоянов Н. М. Свойства системы доказательств в уголовном процессе / Н. М. Стоянов // ХVI междунар. конф. студентов, аспирантов та молодых ученых «Ломоносов», Москва, 14-18 апреля 2009 г. [Адрес ресурса в сети Интернет: http://www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2009/30_14.pdf]
11. Стоянов М. Зв’язок властивостей доказів у кримінальному судочинстві України / М. Стоянов // Сучасний вимір держави та права: зб. наук. праць. / За ред. В. І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. – С. 477-478.
12. Стоянов М. Достатність доказів у кримінальному процесі України / М. Стоянов // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року / За заг. ред. О. В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2009. – С. 325-326.
13. Нарбікова Н. Г., Стоянов М. М. Сутність достовірності доказів у кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми політики. – 2009. – Вип. 36 – С. 251-256.
14. Самарин В. И., Стоянов Н. М. Проблемы совершенствования правового регулирования допустимости доказательств в уголовном процессе Украины и Республики Беларусь: сравнительно-правовой анализ // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 139-143.
15. Стоянов М. М. Достовірність як елемент оцінки доказів у кримінальному процесі України / М. М. Стоянов // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої памяті професорів кафедри правосуддя М. М. Михеєнка та М. Й. Штефана. – Київ: ВГЛ «Обрій», 2009. – 264 с. – С. 236-239.
16. Стоянов М. М. До питання про нормативне визначення властивостей доказів (елементів оцінки доказів) у кримінально-процесуальному законодавстві України / М. М. Стоянов // Актуальні проблеми юридичної науки: Зб. тез міжнар. наук. конфер. «Сьомі осінні юридичні читання», м. Хмельницький, 28-29 листопада 2008 р. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008. – С. 224-226.
17. Стоянов М. М. Деякі питання визначення властивостей доказів в кримінальному процесі / М. М. Стоянов // Матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. «Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», м. Одеса, 9 жовтня 2009 р. – Одеса: Видавництво ПП «Фенікс», 2009. – С. 549-551.
18. Стоянов М. М. Індивідуальні та системні властивості доказів в кримінальному процесі / М. М. Стоянов // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти [Текст] : збірник тез доповідей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 року) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 341 с. – С. 197-200.
19. Стоянов М. М. Концепції допустимості доказів: проблеми теорії, нормативної регламентації та правозастосовчої практики / М. М. Стоянов // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – № 3 (4) // http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/content.html.
20. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю. П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одісей», 2009. – 816 с.
21. Стоянов М. Компоненти допустимості та достовірності доказів: спірні питання // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Зб. тез доповідей Міжнародної щорічна наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копейчикова. – Львів; Одеса, 2010. – 250 с. – С. 184-186.
22. Самарин В., Стоянов Н. К вопросу определения элементов уголовно-процессуального доказывания // Юстыцыя Беларусі. – 2010. – № 2. – С. 53-55.
23. Стоянов М. М. Визначення властивостей доказів в проектах нового КПК України / М. М. Стоянов // Правове життя сучасної України: тези доповідей міжнар. наук. конфер. проф.-викл. і аспір. складу / Відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю. М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2010. – 810 с. – С. 571-573.
Comments