Волошина Владлена Костянтинівна


Контактна інформація:
e-mail: voloshvlavlena@mail.ru  

Коротка біографічна довідка:

Народилася

Сфера наукових інтересів: принципи кримінального судочинства
Публікації:
1. Волошина В.К. Система принципів досудового розслідування / В.К. Волошина // Актуальні проблеми держави і права. – 2004. – C. 944–948.
2. Волошина В.К. Реализация принципа презумпции невиновности на стадии досудебного расследования / В.К. Волошина // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 27. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – С. 31–38.
3. Волошина В.К. Поняття та класифікація специфічних принципів досудового слідства / В.К. Волошина // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 32. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – С. 365–369.
4. Волошина В.К. Щодо поняття системи принципів кримінального процесу / В. К. Волошина // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. – № 4. – С. 213–215.
5. Волошина В.К. Таємниця досудового слідства: поняття та зміст / В.К. Волошина // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Вип. 33. – О. : Фенікс, 2008. – С. 179–184.
6. Волошина В. Всебічність, повнота й об’єктивність дослідження обставин справи як міжгалузевий принцип у кримінальному судочинстві / В.К. Волошина // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 7. – С. 134–137.
7. Волошина В.К. Розмежування специфічних принципів розслідування та загальних умов стадії досудового розслідування / В.К. Волошина // Підприємництво, господарство та право. – № 9. – 2009. – С. 179–183.
8. Волошина В.К. Щодо співвідношення специфічних принципів розслідування та загальних умов провадження досудового слідства / В.К. Волошина // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – № 2 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-2/09vvkpds.pdf 
9. Волошина В.К. Про співвідношення принципів презумпції невинуватості та доведеності вини у кримінальному судочинстві / В.К. Волошина // Питання реформування кримінального судочинства : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (Донецьк, 25 листопада 2005 р.). – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2005. – С. 275–283.
10. Волошина В.К. Специфічні принципи досудового слідства / В.К. Волошина // Право XXI століття: становлення та перспективи розвитку : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. “Другі Прибузькі юридичні читання”. – Миколаїв, 2006. – С. 322–324.
11. Волошина В.К. Принцип національної мови судочинства та забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист на досудовому слідстві / В.К. Волошина // Визначальні тенденції генезису державності і права : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. “Треті Прибузькі юридичні читання”. – Миколаїв : Вид-во “Іліон”, 2007. – С. 383– 385.
12. Волошина В.К. Некоторые проблемы обеспечения обвиняемому права на защиту на досудебном следствии / В.К. Волошина // Актуальные вопросы государства и гражданского общества на современном этапе : материалы Междунар. науч.-практ. конференции ( г. Уфа 10–11 апр. 2007 г.) Ч. 4. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2007. – С. 52–59.
13. Волошина В.К. Поняття та зміст принципу забезпечення доведеності вини / В.К. Волошина // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : зб. – О. : Міжнар. гуманітар. ун-т, 2007. – Вип. 7. – С. 294–296.
14. Волошина В.К. Деякі питання процесуальної самостійності та незалежності слідчого при розробці нового кримінально-процесуального кодексу України / В.К. Волошина // Процесуальні, тактичні та психологічні проблеми, тенденції і перспективи вдосконалення досудового слідства : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Одеса 30 трав. 2008 р.). – О., 2008. – С. 69–72.
15. Волошина В.К. К дискуссии о специфических принципах стадий уголовного судопроизводства / В.К. Волошина // Правове життя сучасної України : тези доповідей Всеукр. наук. конф. “Правове життя сучасної України”. – О. : Фенікс, 2008. – С. 382–384.
16. Волошина В.К. Поняття судового контролю у досудових стадіях / В.К. Волошина // Правове життя : Сучасний стан і перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Луцьк, 14–15 березня 2008 р.) . – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2008. – С. 246–249.
17. Волошина В.К. Проблеми визначення змісту принципу забезпечення права підозрюваного, обвинуваченого на захист у стадії досудового розслідування / В.К. Волошина // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 23–24 квітня 2009 р.). – Івано-Франківськ, 2009. – С. 163–165.
18. Волошина В. К вопросу о специфических принципах досудебного расследования / В.К. Волошина // Материалы докладов XVI Междунар. конф. студ., аспир. и молод. ученых “Ломоносов” [Электронный ресурс]. – М. : Изд-во МГУ, 2009. [Адрес ресурса в сети интернет: http://www.lomonosov-msu.ru/2009/]
19. Волошина В.К. Прокурорський нагляд як специфічний принцип досудового розслідування / В.К. Волошина // Правове життя сучасної України : тези доповідей Міжнар. наук. конф. професор.-виклад. і аспірант. складу. – О. : Фенікс, 2009. – С. 559–561.
20. Волошина В.К. Реалізація принципу змагальності у стадії досудового розслідування / В.К. Волошина // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали наук.-практ. конференції. (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.). – О., 2009. – С. 362–366.


Comments