Новини‎ > ‎

Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Проблеми реформування кримінальної юстиції: український контекст і міжнародний досвід» (Луганськ, 25 лютого 2010 року)

опубліковано 11 січ. 2010 р., 11:50 Николай Пашковский

Луганський  державний університет  внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

Регіональна громадська організація "Луганська правова фундація" 

Можливо, ваш переглядач не підтримує формату цього зображення. Можливо, ваш переглядач не підтримує формату цього зображення. Міжнародна наукова  

Інтернет-конференція

«Проблеми реформування кримінальної юстиції: український  контекст і міжнародний  досвід» 

25 лютого 2010 року 

http://jurlugansk.org 
 
 

Захід відбудеться

за фінансової підтримки  
Міжнародного Фонду "Відродження"
 

Можливо, ваш переглядач не підтримує формату цього зображення.
 

м. Луганськ 

Шановні колеги!

   Інформуємо  Вас, що Регіональна громадська організація "Луганська правова фундація" у партнерстві з Луганським державним університетом внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (кафедра кримінального права, кафедра кримінального процесу та правосуддя, кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності, кафедра теорії та історії держави і права) за фінансової підтримки Міжнародного Фонду "Відродження" 25 лютого 2010 року проводять Міжнародну наукову Інтернет-конференцію «Проблеми реформування кримінальної юстиції: український контекст і міжнародний досвід» (на базі Інтернет-порталу "Юридичний Луганськ" – http://jurlugansk.org).

Мета  конференції

   Метою конференції є об’єднання зусиль науковців і практичних працівників у розв’язанні проблем діяльності та визначення напрямів і способів реформування органів та інститутів системи кримінальної юстиції України, а також вироблення рекомендацій щодо вдосконалення кримінального, кримі-нально-процесуального та адміністративного законодавства.  

   Для участі в роботі конференції запрошуються представники науково-педаго-гічного складу, аспіранти, ад’юнкти, студенти, курсанти та практичні працівники суду, правоохоронних та інших державних органів. 

Додаткову інформацію щодо конференції   
див. на сайті http://jurlugansk.org.
 
 

Конференція працюватиме по секціях: 

  
 1. Актуальні проблеми кримінального законодавства України та практики його застосування.
 2. Проблеми вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України.
 3. Організаційно-правові проблеми діяльності судових і правоохоронних органів у сфері кримінальної юстиції.
 4. Міжнародні стандарти та закордонний досвід функціонування кримінальної юстиції.

    Приорітетними напрямками роботи конференції є:

   - удосконалення чинного законодавства у сфері кримінальної юстиції України;

   - проблеми дотриманням прав і свобод людини і громадянина в діяльності право-охоронних органів України;

   - реформування системи органів кримінальної юстиції: стан та проблеми використання міжнародного досвіду;

   - вдосконалення практики прийому та реєстрації заяв та повідомлень громадян органами внутрішніх справ;

   - формування альтернативних форм оцінювання діяльності органів внутрішніх справ та прокуратури. 

     Робочі  мова конференції: українська, російська, англійська.

     Заявку, тексти доповідей і повідомлень просимо надіслати до 20 лютого 2010 року на адресу оргкомітету. Участь у конференції безкоштовна.

     За  результатами роботи конференції планується видання збірки матеріалів конференції.

Вимоги

до  текстів доповідей  та повідомлень

 

   Обсяг доповідей – до 10 сторінок, повідомлень  – до 5 сторінок.

   Оформлення  текстів: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см, шрифт – Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5, отступ абзацу – 0,7 см.

   Статті (доповіді) мають бути оформлені  відповідно до зразку.

   Список  використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під  назвою «Використана література» та має відповідати вимагам ВАК України. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с.89].

   У тексті не слід використовувати автоматичні виноски та автоматичну цифрову нумерацію абзаців, у тому числі в списку використаної літератури. 

   Авторам, які не мають наукового ступеня, необхідно до матеріалів додати відскановану (формат jpg) копію витягу з протоколу засідання кафедри або рецензію кандидата чи доктора юридичних наук.

   Тексти  необхідно направити на адресу legal-conference@yandex.ru в електронному варіанті (у темі листа слід вказати своє прізвище та назву міста); до тексту просимо додати заповнену заявку учасника (додається).

   Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам та напрямкам роботи конференції, розглядатися не будуть.


ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ  
СТАТТІ (ДОПОВІДІ)

І.І. Іванов 
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент  кафедри кримінального права  (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Україна)

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

   Конституційний  Суд України покликаний гарантувати верховенство Конституції України як Основного Закону держави на всій території України…

   Схожої  точки зору дотримується Т. Цимбалістий, котрий зазначає, що реалізація рішень КСУ не вимагає спеціальної процедури, а повинна здійснюватися в тому ж порядку, що й реалізація законів та підзаконних нормативно-правових актів [1, с. 27]… 

Використана література: 

   1. Цимбалістий Т. Реалізація актів Конституційного Суду України / Т. Цимбалістий // Вибори та демократія. – 2008. – № 1 (15). – С. 25-28.

   2. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гаврик та ін. ; за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація ; вид. друге, перероб. та доп. – Х. : Одіссей, 2004. – 1152 с.

ЗАЯВКА

на  участь у Міжнародній науковій Інтернет-конференції

«Проблеми реформування кримінальної юстиції: український  контекст і міжнародний  досвід»

25 лютого 2010 року

http://jurlugansk.org 

  Прізвище, ім’я та по батькові ________________ _________________________________________ _________________________________________

  Місце роботи (навчання) ____________________ _________________________________________

  _________________________________________

  Посада __________________________________

  _________________________________________

  Науковий ступінь  __________________________

  Вчене звання  _____________________________

  Поштова адреса: __________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

  Контактні телефони: _______________________

  Тема статті (доповіді)_______________________

  _________________________________________

  Секція:  __________________________________ 

Контактні телефони: 

+30667127816 – Мазур Микола Вікторович;

+30955677095 – Беницький Олексій Михайлович. 

Адреса  оргкомітету: 

91493, м.  Луганськ, сел. Ювілейне, вул. Генерала  Дідоренка, 4.

http://jurlugansk.orghttp://lduvs.edu.ua

legal-conference@yandex.ru  

Comments