Новини‎ > ‎

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток держави і права в сучасних умовах: досвід, реалії, перспективи» (Луганськ, 15 квітня 2010 року)

опубліковано 11 січ. 2010 р., 11:42 Николай Пашковский   [ оновлено 11 січ. 2010 р., 11:50 ]

Контактні телефони: 

+30667127816 – Мазур Микола Вікторович. 
 

Адреса  оргкомітету: 

91493, м.  Луганськ, сел. Ювілейне, вул. Генерала  Дідоренка, 4.

http://jurlugansk.orghttp://lduvs.edu.ua

legal-conference@yandex.ru 
 

Луганський  державний університет  внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

Регіональна громадська організація "Луганська правова фундація" 

Можливо, ваш переглядач не підтримує формату цього зображення. Можливо, ваш переглядач не підтримує формату цього зображення.  

 

Міжнародна науково-практична 
Інтернет-конференція

«Розвиток держави і права в сучасних умовах: досвід, реалії, перспективи» 
 
 

15 квітня 2010 року 
 

http://jurlugansk.org 
 

м. Луганськ

 

Шановні колеги!

  Кафедра теорії та історії держави і права  Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка  та Регіональна громадська організація «Луганська правова фундація» запрошують Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток держави і права в сучасних умовах: досвід, реалії, перспективи», яка відбудеться 15 квітня 2010 року на сторінках Інтернет-порталу «Юридичний Луганськ» (www.jurlugansk.org).  

   Метою конференції є проведення наукової дискусії та обговорення актуальних проблем державного і правового  будівництва в сучасних умовах.

   Для участі в науковому заході запрошуються працівники ВНЗ і науково-дослідницьких установ, аспіранти і студенти, співробітники судових і правоохоронних органів, представники органів державної влади та місцевого самоврядування України, Росії та інших держав. 

  Матеріали конференції будуть опубліковані на порталі «Юридичний Луганськ», а також у Віснику Луганського державного університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (видання включене до переліку фахових видань ВАК України з юридичних наук). 
 

Конференція працюватиме по секціях: 

 1. Філософські та загальнотеоретичні проблеми державного і правового будівництва.
 2. Історичний досвід формування держави і права України та зарубіжних країн.
 3. Становлення правової держави: український контекст і закордонний досвід.
 

  Робочі  мова конференції: українська, російська, англійська. 

  Для участі в конференції необхідно  до 10 квітня 2009 року направити на електронну адресу legal-conference@yandex.ru (у темі листа слід вказати своє прізвище та місто):

 1. заявку (за зразком);
 2. тези доповіді або статтю;
 3. для осіб без наукового ступеня – відскановану (формат jpg) копію витягу з протоколу засідання кафедри або відгуку наукового керівника, який має науковий ступінь.
 
 

Додаткову інформацію щодо конференції   
див. на сайті http://jurlugansk.org.
 
 

Вимоги

до  текстів доповідей  та повідомлень

  Обсяг статей (тез) – до 10 сторінок. Формат А-4, поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см, шрифт – Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5, отступ абзацу – 0,7 см.

  Статті (доповіді) мають бути оформлені відповідно до зразку.

  Список  використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під  назвою «Використана література» та має відповідати вимогам ВАК України. У тексті виноски позначаються квадратними дужками, наприклад: [4, с.89].

  У тексті не слід використовувати автоматичні виноски та автоматичну цифрову нумерацію абзаців, у т.ч. в списку використаної літератури.

  Увага! Відповідно до постанови  Президії ВАК України  від 15 січня 2003 р. №7- 05/1, редакційні колегії фахових видань можуть приймати до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

  Матеріали, які не відповідають указаним вимогам, розглядатися не будуть.

ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ  
СТАТТІ (ДОПОВІДІ)

І.І. Іванов 
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент  кафедри кримінального права  (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Україна)

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

   Конституційний  Суд України покликаний гарантувати верховенство Конституції України як Основного Закону держави на всій території України…

   Схожої  точки зору дотримується Т. Цимбалістий, котрий зазначає, що реалізація рішень КСУ не вимагає спеціальної процедури, а повинна здійснюватися в тому ж порядку, що й реалізація законів та підзаконних нормативно-правових актів [1, с. 27]… 

Використана література: 

   1. Цимбалістий Т. Реалізація актів Конституційного Суду України / Т. Цимбалістий // Вибори та демократія. – 2008. – № 1 (15). – С. 25-28.

   2. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гаврик та ін. ; за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація ; вид. друге, перероб. та доп. – Х. : Одіссей, 2004. – 1152 с.

ЗАЯВКА

на  участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції

«Розвиток держави і права в сучасних умовах: досвід, реалії, перспективи»

15 квітня 2010 року

http://jurlugansk.org 

  Прізвище, ім’я та по батькові ________________ _________________________________________ _________________________________________

  Місце роботи (навчання) ____________________ _________________________________________

  _________________________________________

  Посада __________________________________

  _________________________________________

  Науковий ступінь  __________________________

  Вчене звання  _____________________________

  Поштова адреса: __________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

  Контактні телефони: _______________________

  Тема статті (доповіді)_______________________

  _________________________________________

  Секція:  __________________________________ 
   


Comments