Новини‎ > ‎

Всеукраїнська науково-практична конференція "Права людини і громадянина: загальнотеоретичні та галузеві аспекти"

опубліковано 24 лист. 2009 р., 21:27 criminal process   [ оновлено 24 лист. 2009 р., 22:30 ]
11 грудня 2009 р. у м. Львові на юридичному факультеті Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція "Права людини і громадянина: загальнотеоретичні та галузеві аспекти".
Робота конференції відбудеться за такими тематичними напрямами:
- теоретико-історичні аспекти прав людини і громадянина;
- юридично-галузеве забезпечення прав людини і громадянина в Україні;
- міжнародно-правове забезпечення прав людини.
 
Орієнтований графік роботи: початок о 12 год., завершення о 17 год. Плануються пленарне та секційні засідання, підведення підсумків.
Проїзд учасників конференції здійснюється за власні кошти.
Організаційний комітет конференції:
декан юридичного факультету, к.ю.н., доцент Ярмол Л.В. (голова),
д.ю.н., професор Рабінович П.М. (заступник голови),
д.н.д.у., професор Сушинський О.І.,
д.ф.н., доцент Дуцяк І.З.,
зав. лабораторією прав людини і громадянського суспільства Цебенко С.Б.,
ст. викладач Максимович С.М. (відповідальний секретар),
лаборант Ярема Р.В.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:
Матеріали доповіді на конференції подаються для опублікувння в “Збірнику наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Юридичні науки»”. Матеріали доповіді слід подати у друкованому примірнику, підписаному автором, з електронним варіантом та заявкою автора - заст. декана з наукової роботи юридичного факультету ЛДІНТУ ім. В. Чорновола Максимович С.М. (адреса: 79005, м. Львів, вул. Поповича, 9; каб. 308, 309; тел.: 8032 2611296, 8032 2611297) або надіслати із заявкою автора електронною поштою на адресу: dekanat305@ukr.net до 1 грудня 2009р. 
Публікація статей здійснюється за рішенням редакційної колегії. До друку приймаються наукові статті, які відповідають вимогам ВАК України (постанова президії ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.). Перевага надається матеріалам з малодосліджених чи дискусійних проблем.
Стаття має містити такі елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення проблеми і на які спирається автор;
- визначення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
- формулювання мети статті;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок.
Ці елементи обов’язково мають бути відокремлені рубриками (як підрозділи) у тексті.
На початку статті вказується індекс УДК, ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, посада. Додається коротка анотація та ключові слова українською мовою. 
Аспіранти і здобувачі наукового ступеня подають статті з коротким відгуком наукового керівника та витягом з протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію до друку.
Оригінали авторських статей подають в електронному вигляді у редакторі WORD (doc, rtf), формат сторінки – А4. Поля: ліве – 2 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.
Назва розділу пишеться великими літерами по центру без абзацу.
Прізвище, ініціали і наукове звання автора чи авторів з виключенням ліворуч
Місце праці – з наступного рядка теж з виключенням ліворуч
Назва по центру без абзацу
Анотація – текст світлим курсивом
Ключові слова – прямим.
  Основний текст з розподілом за рубриками.
  Література

Зразок:
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. 
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ

Рабінович П.М., член-кореспондент АПрН України
Львівський державний інститут новітніх технологій 
та управління ім. В. Чорновола 

Що таке праворозуміння?

Анотація. Автор розмірковує над фундаментальним для юриспруденції питанням – що таке право і через категорію праворозуміння в історичній ретроспективі розглядає зміст цього поняття, подає класифікацію праворозумінь. Вважає, що викладання у юридичних навчальних закладах загальної теорії права та держави доцільно розпочинати саме з її «людиномірних» сюжетів – насамперед із висвітлення теоретичних питань прав людини.

Ключові слова: право, праворозуміння, юриспруденція, інтереси, плюралізм, справедливість, праводержавознавство.

Усе – рядковими літерами, крім початку речень, прізвищ, ініціалів тощо.
Шрифт – Times New Roman, «обычный», кегль – 14.
Виділення в основному тексті – світлим курсивом.
Дефіс має стояти там, де його передбачають правила, як і тире. Дефіс не може замінити тире і навпаки.
Між словами ставлять один пробіл. Між прізвищами та ініціалами, номерами посилань і сторінок у тексті та літературі тощо ставлять зв’язані пробіли: Ctrl+Shift+пробіл, щоб при верстці вони не розривалися.
Посилання на джерела подають у квадратних дужках у тексті у порядку згадування, між номерами сторінок «від» і «до» ставиться тире.
У тексті не має бути жодних кружечків, галочок, квадратиків – при переліку використовують нумерацію або риски.
Абзацний відступ – 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5.
Адреси з Інтернету у посиланнях подають без підкреслень з переведенням у чорно-білий шрифт.
Скопійовані запозичення з інших джерел у тексті подають за загальними правилами подання основного тексту, тобто основним текстом або курсивом.
Зноски в тексті подають кеглем 10.
Літературу не подають у зносках. Література подається згідно з встановленими вимогами (Бюлетень ВАК України. - 2008. - № 3).
Графіки і таблиці можна розміщувати безпосередньо в тексті або в окремих файлах.
Обсяг доповіді — до 0,7 друкованого аркуша.ЗАЯВКА

На участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Права людини 
і громадянина: загальнотеоретичні та галузеві аспекти"
Прізвище _________________________________________________________
Ім’я ______________________________________________________________
По-батькові _______________________________________________________
Науковий ступінь___________________________________________________
Вчене звання_______________________________________________________
Посада ___________________________________________________________
Установа (організація)_______________________________________________
Адреса (для повідомлення)___________________________________________
Телефон __________________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Е-mail ____________________________________________________________

Я планую: 
• виступити з пленарною доповіддю 
• виступити з секційною доповіддю 
• подати статтю до збірника матеріалів конференції 

Назва доповіді __________________________________________________________
________________________________________________________________________
Тематичний напрям _____________________________________________________
Потрібні технічні засоби 
• проекційна техніка 
• комп’ютер 
• інші.
Comments