Новини‎ > ‎

Увага! Зміни до КПК відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

опубліковано 30 лип. 2010 р., 04:16 Ирина Иванова
У  Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 
1002-05, 1003-05 ):

     1) доповнити статтею 162 такого змісту: 

     "Стаття 162. Автоматизована система документообігу суду 

     У суді функціонує автоматизована система документообігу суду, 
що забезпечує:

     1) об'єктивний  та неупереджений розподіл справ між суддями з 
додержанням принципів черговості та однакової кількості справ  для
кожного судді;

     2) надання  фізичним  та юридичним особам інформації про стан 
розгляду справ, учасниками процесу яких вони є;

     3) централізоване зберігання текстів вироків, постанов, ухвал 
та інших процесуальних документів;

     4) підготовку статистичних даних; 

     5) реєстрацію  вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її 
руху;

     6) видачу вироків,  ухвал, постанов суду та виконавчих листів 
на підставі наявних у системі даних;

     7) передачу справ до електронного архіву. 

     Кримінальні справи,   скарги,  подання  та  інші  передбачені 
законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути
предметом  судового розгляду,  в порядку їх надходження підлягають
обов'язковій реєстрації в автоматизованій  системі  документообігу
суду,  яка  здійснюється  працівниками апарату відповідного суду в
день їх надходження.  До  автоматизованої  системи  документообігу
суду   в   обов'язковому   порядку   вносяться:  дата  надходження
кримінальної справи,  скарги,  подання або  іншого  процесуального
документа,  прізвище особи,  стосовно якої подані документи, та їх
суть,  прізвище (найменування) особи (органу),  від якого надійшли
документи,   прізвище   працівника  апарату  суду,  який  здійснив
реєстрацію, інформація про рух судових документів, дані про суддю,
який  розглядав справу,  та інші дані,  передбачені Положенням про
автоматизовану  систему  документообігу  суду,  що  затверджується
Радою   суддів   України   за   погодженням  з  Державною  судовою
адміністрацією України.
 
 
 
Визначення судді або колегії суддів для  розгляду  конкретної 
справи  здійснюється  автоматизованою системою документообігу суду
під  час  реєстрації  відповідної  кримінальної  справи,   скарги,
подання   чи   іншого   процесуального   документа   за  принципом
вірогідності,  який ураховує кількість справ,  що  знаходиться  на
розгляді  у  суддів,  заборону  брати  участь у перевірці вироків,
ухвал та постанов для судді,  який брав участь в ухваленні вироку,
ухвали  та  постанови,  про  перевірку  яких  порушується питання,
перебування суддів у відпустці,  на лікарняному,  у відрядженні та
закінчення   терміну   їх  повноважень. 
Справи  розподіляються  з
урахуванням  спеціалізації  суддів.  Після  визначення  судді  або
колегії  суддів  для розгляду конкретної справи,  внесення змін до
реєстраційних даних щодо цієї справи,  а також видалення цих даних
з  автоматизованої  системи  документообігу  суду не допускається,
крім випадків, установлених законом.

     Доступ до   автоматизованої   системи   документообігу   суду 
надається суддям та працівникам апарату відповідного суду згідно з
їх функціональними обов'язками.

     Несанкціоноване втручання в  роботу  автоматизованої  системи 
документообігу  суду  має наслідком відповідальність,  установлену
законом.

     Порядок функціонування автоматизованої системи документообігу 
суду,  в  тому  числі  видачі  вироків,  ухвал,  постанов  суду та
виконавчих  листів,  передачі  справ   до   електронного   архіву,
зберігання   текстів   вироків,  ухвал,  постанов  суду  та  інших
процесуальних документів, надання інформації фізичним та юридичним
особам, підготовки статистичних даних, визначається Положенням про
автоматизовану систему документообігу суду";

     2) у статті 17 ( 1001-05 ): 

     у другому  реченні  частини  четвертої  слова    виключному 
порядку" замінити словами "за нововиявленими обставинами";

     доповнити частинами п'ятою та шостою такого змісту: 

     "Суддя чи склад колегії суддів для розгляду конкретної справи 
визначається у порядку,  встановленому частиною третьою статті 162
цього Кодексу.

     Розгляд справ   у   Верховному   Суді   України  здійснюється 
колегіально за участю всіх суддів Верховного Суду України";

     3) статтю 24 ( 1001-05 ) виключити; 

     4) у статті 32 ( 1001-05 ): 

     пункти 1 і 2 викласти в такій редакції: 

     "1) "Суд" - Верховний Суд України,  Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційний суд
Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва і
Севастополя,  районні,  районні  у містах,  міські та міськрайонні
суди, суддя, який одноособово розглядає справу;

     2) "Суд першої  інстанції"  -  районний,  районний  у  місті, 
міський  та  міськрайонний  суд,  що  має  право  винести  вирок у
справі";

     у пункті 4 слова "і поданнями" виключити; 

     пункт 5 викласти в такій редакції: 

     "5) "Суддя" - голова,  заступник голови  і  суддя  відповідно 
Верховного  Суду  України,  Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду  цивільних  і  кримінальних  справ,   Апеляційного   суду
Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва
і  Севастополя,  районного,  районного  у   місті,   міського   та
міськрайонного судів, народний засідатель";

     у пункті 15 слово "подання" замінити словом "скарга"; 

     пункт 19 викласти в такій редакції: 

     "19) "Касаційна  скарга" - скарга прокурора,  скарга учасника 
процесу про скасування або зміну судового  рішення  в  касаційному
порядку";

     5) статтю 33 ( 1001-05 ) викласти в такій редакції: 

     "Стаття 33. Суд першої інстанції 

     Усі кримінальні  справи розглядаються районними,  районними у 
містах, міськими та міськрайонними судами
";

     6) статті 34 та 36 ( 1001-05 ) виключити; 

     7) частини третю та четверту статті 38 ( 1001-05 ) викласти в 
такій редакції:

     "Питання про передачу справи з одного районного,  районного у 
місті,  міського, міськрайонного суду до іншого в межах Автономної
Республіки   Крим,  однієї  області,  міст  Києва  і  Севастополя,
вирішується головою Апеляційного суду Автономної Республіки  Крим,
головами  відповідних  апеляційних  судів  областей,  міст Києва і
Севастополя.

     Питання про передачу справи до суду іншої області вирішується 
Головою  Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ чи його заступником";

     8) частини другу та третю статті 40 ( 1001-05 ) виключити; 

     9) у  частині  третій   статті   41  ( 1001-05 )  слова  "або 
військовому суду" виключити;

     10) частину  першу  статті 54 ( 1001-05 ) доповнити пунктом 5 
такого змісту:

     "5) у разі порушення порядку визначення  судді  для  розгляду 
справи, встановленого частиною третьою статті 162 цього Кодексу";

     11) частину  четверту  статті 55 ( 1001-05 ) викласти в такій 
редакції:

     "Суддя, який брав участь у розгляді  справи,  не  може  брати 
участі  в  перегляді  цієї справи за нововиявленими обставинами та
перегляді справи Верховним Судом України";

     12) текст статті 57 ( 1001-05 ) викласти в такій редакції: 

     "У разі заявлення відводу судді або народному засідателю  суд 
повинен  вислухати  особу,  якій заявлено відвід,  якщо вона бажає
дати пояснення, а також думку учасників судового розгляду.

     Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, 
що  розглядає  справу.  Заява про відвід кільком суддям або всьому
складу суду вирішується простою більшістю голосів.

     У разі задоволення заяви про  відвід  судді,  який  розглядає 
справу одноособово,  справа розглядається в тому самому суді іншим
суддею,  який  визначається  у  порядку,  встановленому   частиною
третьою статті 162 цього Кодексу.

     У разі  задоволення  заяви  про  відвід  комусь із суддів або 
всьому складу суду,  якщо справа  розглядається  колегією  суддів,
справа  розглядається  в  тому  самому  суді  тим самим кількісним
складом колегії суддів без  участі  відведеного  судді  або  іншим
складом   суддів,   який  визначається  у  порядку,  встановленому
частиною третьою статті 162 цього Кодексу.

     Якщо після  задоволення  відводів   (самовідводів)   або   за 
наявності підстав, зазначених у статті 55 цього Кодексу, неможливо
утворити новий склад суду для розгляду справи, суд вирішує питання
про  передачу  справи до іншого суду в порядку,  встановленому цим
Кодексом.

     У разі  відводу  народного  засідателя  останній  заміняється 
іншим народним засідателем";

     13) статтю  147  ( 1002-05 )  після частини третьої доповнити 
новою частиною такого змісту:

     "Відсторонення судді від посади у зв'язку з притягненням його 
до     кримінальної     відповідальності     здійснюється    Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України  на  підставі  мотивованої
постанови Генерального прокурора України".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою; 

     14) у  пункті  3  частини другої статті 156 ( 1002-05 ) слова 
"Верховного    Суду    України"    замінити    словами     "Вищого
спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ";

     15) абзац  перший  частини  п'ятої  статті  165-2 ( 1002-05 ) 
після  слова  "суддя"  доповнити  словами  "який  визначається   в
порядку, встановленому частиною третьою статті 162 цього Кодексу";

     16) у статті 165-3 ( 1002-05 ): 

     частину третю  після  слова  "суддя"  доповнити словами "який 
визначається у порядку,  встановленому частиною третьою статті 162
цього Кодексу";

     останнє речення  частини четвертої викласти в такій редакції: 
"Постанови судді апеляційного і  Вищого  спеціалізованого  суду  з
розгляду  цивільних і кримінальних справ оскарженню не підлягають,
на них не може бути подано скаргу прокурора";

     17) третє речення частини п'ятої статті 177 ( 1002-05 ) після 
слова  "Суддя"  доповнити  словами  "який  визначається у порядку,
встановленому частиною третьою статті 162 цього Кодексу";

     18) в  останньому  реченні  частини  четвертої   статті   187 
( 1002-05 ) слова "на неї не може бути внесено подання прокурором"
виключити;

     19) частину третю статті 232 ( 1002-05 ) виключити; 

     20) частину першу статті 236-2, частину першу статті 236-6 та 
частину  першу  статті  236-8  (  1002-05  )  після слова "суддею"
доповнити словами  "який  визначається  в  порядку,  встановленому
частиною третьою статті 162 цього Кодексу";

     21) перше речення частини першої статті 240 ( 1003-05 ) після 
слова "суддею" доповнити словами  "який  визначається  у  порядку,
встановленому частиною третьою статті 162 цього Кодексу";

     22) у  частині третій статті 245 ( 1003-05 ) слова "на неї не 
може бути внесено подання прокурором" виключити;

     23) у частині п'ятій  статті 246 ( 1003-05 )  слова    якщо 
справа  розглядається  по  першій  інстанції  апеляційним  судом -
касаційні подання чи скарги до касаційного суду" виключити;

     24) у частині третій  статті 248 ( 1003-05 )  слова    якщо 
справа  розглядається  по  першій  інстанції  апеляційним  судом -
касаційні подання чи скарги до касаційного суду" виключити;

     25) у частині четвертій статті 249 ( 1003-05 ) слова "на  неї 
не може бути внесено подання прокурором" виключити;

     26) частину  другу  статті 249-1 ( 1003-05 ) викласти в такій 
редакції:

     "На постанову  про  повернення  справи  прокурору  може  бути 
подана апеляційна скарга прокурором";

     27) перше  речення  частини  першої  статті  258  ( 1003-05 ) 
доповнити словами  "який  може  бути  змінений  лише  у  випадках,
передбачених  законом,  та  з  дотриманням порядку,  встановленого
частиною третьою статті 162 цього Кодексу";

     28) частину другу  статті 271 ( 1003-05 )  викласти  в  такій 
редакції:

     "Учасники судового розгляду,  а також інші особи,  присутні в 
залі  судового  засідання,  зобов'язані  беззаперечно   виконувати
розпорядження  головуючого,  додержуватися  в  судовому  засіданні
встановленого  порядку  та  утримуватися  від  будь-яких  дій,  що
свідчать  про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил.
За неповагу до суду винні особи притягаються до  відповідальності,
встановленої   законом.   Питання   про   притягнення   особи   до
відповідальності за  прояв  неповаги  до  суду  вирішується  судом
негайно  після  вчинення  порушення,  у  зв'язку  з чим у судовому
засіданні із розгляду кримінальної справи оголошується перерва";

     29) у частині четвертій статті 276 ( 1003-05 ) слова "а  якщо 
справа  розглядається  по  першій  інстанції  апеляційним  судом -
касаційні подання чи скаргу до касаційного суду" виключити;

     30) у першому реченні  частини  другої статті 277 ( 1003-05 ) 
слова  "будуть  порушені правила про підсудність чи обов'язковість
проведення досудового слідства" замінити  словами  "буде  порушено
правило обов'язковості проведення досудового слідства";

     31) у     частині    четвертій    статті    281   ( 1003-05 ) 
словосполучення "а якщо справа розглядається по  першій  інстанції
апеляційним  судом  -  касаційні  подання чи скарги до касаційного
суду" виключити;

     32) у частині четвертій статті 282 ( 1003-05 ) слова "а  якщо 
справа  розглядається  по  першій  інстанції  апеляційним  судом -
касаційні подання чи скаргу до касаційного суду" виключити;

     33) текст статті 356 ( 1003-05 ) викласти в такій редакції: 

     "Апеляції на судові  рішення  районних,  районних  у  містах, 
міських  та  міськрайонних  судів  розглядаються Апеляційним судом
Автономної Республіки Крим,  апеляційними  судами  областей,  міст
Києва і Севастополя.

     Колегія суддів  для розгляду конкретної справи визначається у 
порядку, встановленому частиною третьою статті 162 цього Кодексу";

     34) частину першу  статті 383 ( 1003-05 )  викласти  в  такій 
редакції:

     "У касаційному   порядку  можуть  бути  перевірені  вироки  і 
постанови  апеляційного  суду,  постановлені  ним  в  апеляційному
порядку";

     35) у статті 384 ( 1003-05 ): 

     у назві слова "або внесення касаційного подання" виключити; 

     у частинах  третій  та  четвертій  слова  "Касаційне подання" 
замінити словами "Касаційну скаргу";

     у частині п'ятій слова "касаційне подання"  та  "чи  подання" 
виключити;

     36) текст статті 385 ( 1003-05 ) викласти в такій редакції: 

     "Касаційні скарги на судові рішення, постановлені Апеляційним 
судом Автономної Республіки Крим,  апеляційними  судами  областей,
міст  Києва  і  Севастополя,  вироки районних,  районних у містах,
міських  та  міськрайонних  судів  розглядаються  колегією  суддів
Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

     Колегія суддів для розгляду конкретної справи визначається  у 
порядку, встановленому частиною третьою статті 162 цього Кодексу";

     37) у статті 386 ( 1003-05 ): 

     у назві слова "і внесення касаційного подання" виключити; 

     у частинах першій та другій слова "і подання" виключити; 

     у частині другій слово "шести" замінити словом "трьох"; 

     у частині четвертій слова "чи подання" виключити; 

     38) у статті 387 ( 1003-05 ): 

     у назві слова "і внесення касаційного подання" виключити; 

     у частині першій слова "і подання" та "подання" виключити; 

     у частині  другій  слова  "і подання повинні" замінити словом 
"повинен";

     39) у статті 388 ( 1003-05 ): 

     у частині першій слова "і поданнями" виключити; 

     частину другу викласти в такій редакції: 

     "Касаційні скарги на  судові  рішення,  зазначені  в  частині 
другій  статті  383  цього Кодексу,  передаються судді касаційного
суду,  що визначається у порядку,  встановленому частиною  третьою
статті  162  цього  Кодексу,  який  протягом  15  діб  з  часу  їх
надходження вирішує питання про витребовування справи.  Справа  не
витребовується,  якщо  скарга  відповідно  до  вимог  статті  350,
частини другої статті 383,  статті 384, частини другої статті 386,
частини  першої  статті  398  цього Кодексу не може бути предметом
розгляду суду касаційної інстанції.  Про  прийняте  рішення  суддя
виносить мотивовану постанову, копія якої надсилається прокуророві
чи особі,  яка подала скаргу.  Постанова оскарженню  не  підлягає.
Відмова  у  витребовуванні  справи  не  перешкоджає витребовуванню
справи  при  повторному  надходженні  скарги  за  умови   усунення
зазначених у постанові суду недоліків і якщо вона надійшла в межах
строку,  визначеного статтею 386 цього  Кодексу,  або  не  пізніше
одного  місяця  з  дня  одержання  копії  постанови  про відмову у
витребовуванні справи";

     у частині третій слова "подання чи" виключити; 

     40) у статті 389 ( 1003-05 ): 

     у назві,  частинах  першій  і  другій  слова   "чи   подання" 
виключити;

     у частині третій слово "поданням" виключити; 

     частину четверту викласти в такій редакції: 

     "Касаційну скаргу  на  судові  рішення,  зазначені  у частині 
другій статті 383  цього  Кодексу,  протягом  тридцяти  діб  після
надходження  справи  призначає до розгляду суддя касаційного суду,
який виніс постанову про витребовування  справи.  Про  призначення
справи  до розгляду суддя повідомляє прокуророві,  а також особам,
зазначеним у статті 384  цього  Кодексу,  роз'яснює  їм,  що  вони
вправі подати заперечення на скаргу або ж подати власні скарги про
перегляд справи у касаційному порядку";

     41) у статті 390 ( 1003-05 ): 

     у назві слова "і подання" виключити; 

     слова "прокурор, який вніс подання" та "подання" виключити; 

     слова "щодо подання прокурора в межах його позицій"  замінити 
словами "щодо скарги прокурора в межах його позицій";

     слова "відкликати їх" замінити словами "відкликати її"; 

     42) у  частині першій статті 392 ( 1003-05 ) слова "Касаційне 
подання" та "подання чи"  виключити,  а  слово  "ухвали"  замінити
словом "постанови";

     43) у  частині  першій  статті  393  ( 1003-05 )  слова  "або 
поданні" виключити;

     44) у статті 394 ( 1003-05 ): 

     у частині першій слова "і поданнями" та "зазначені у  частині 
першій статті 383 цього Кодексу" виключити;

     частину другу виключити; 

     частину третю викласти в такій редакції: 

     "Справа розглядається  касаційним судом у складі трьох суддів 
за участю прокурора з додержанням порядку, передбаченого частинами
першою, другою і третьою статті 362 цього Кодексу. До складу суду,
що розглядає судові рішення, зазначені у частині другій статті 383
цього   Кодексу,   входить   суддя,   який   приймав  рішення  про
витребовування справи та призначення її до розгляду";

     45) у  частині   другій  статті  395  ( 1003-05 )  слова  "чи 
подання" та "або щодо яких не внесено подання" виключити;

     46) у статті 396 ( 1003-05 ): 

     у пункті 1 частини першої слова "чи подання" виключити; 

     у частині другій слова "чи подання" виключити; 

     47) у статті 397 ( 1003-05 ): 

     у частині  другій  слова  "вніс  подання  прокурор  або подав 
скаргу" замінити словами "подав скаргу прокурор або";

     у частині третій слова "поданням прокурора, скаргою" замінити 
словами "скаргою прокурора або";

     48) частину другу статті 398 ( 1003-05 ) виключити; 

     49) у  частині  другій  статті  400  ( 1003-05 )   слова  "за 
поданням прокурора або за скаргою" замінити  словами  "за  скаргою
прокурора або";

     50) у  назві глави 32 ( 1003-05 ) слова "в порядку виключного 
провадження" замінити словами "за нововиявленими обставинами";

     51) статтю 400-4 ( 1003-05 ) виключити; 

     52) у статті 400-5 ( 1003-05 ): 

     назву викласти в такій редакції: 

     "Стаття 400-5. Підстави для перегляду судових рішень 
                    за нововиявленими обставинами";

     доповнити новою частиною першою такого змісту: 

     "Судові рішення,   що  набрали  законної  сили,  можуть  бути 
переглянуті за нововиявленими обставинами".

     У зв'язку з цим частини першу  та  другу  вважати  відповідно 
частинами другою та третьою;

     53) у статті 400-6 ( 1003-05 ): 

     у назві  слова    порядку  виключного провадження" замінити 
словами "за нововиявленими обставинами";

     частину шосту виключити; 

     54) статтю 400-7 ( 1003-05 ) викласти в такій редакції: 

     "Стаття 400-7. Особи, які мають право порушити питання 
                    про перегляд судового рішення
                    за нововиявленими обставинами

     Заяву про  перегляд  судового   рішення   за   нововиявленими 
обставинами  мають  право подавати Генеральний прокурор України та
його заступники,  прокурор Автономної  Республіки  Крим,  прокурор
області,  прокурор  міст Києва і Севастополя,  військовий прокурор
(на правах прокурора області)";

     55) у частинах четвертій  та  п'ятій статті 400-8 ( 1003-05 ) 
слова  "принесення  подання"  замінити  словами "подання заяви про
перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами";

     56) статтю 400-9 ( 1003-05 ) викласти в такій редакції: 

     "Стаття 400-9. Порушення питання про перегляд судового 
                    рішення за нововиявленими обставинами

     Клопотання про  перегляд  судових  рішень  за  нововиявленими 
обставинами вправі подавати прокуророві учасники процесу,  а також
інші особи, якщо таке право надано їм законом";

     57) у статті 400-10 ( 1003-05 ): 

     у назві  слова    порядку  виключного провадження" замінити 
словами "за нововиявленими обставинами";

     у частині першій слово "Подання" замінити словом "Заява"; 

     частину третю виключити; 

     58) розділ четвертий ( 1003-05 ) доповнити главою 32-1 такого 
змісту:

                        "Г л а в а  32-1. 

         ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ 

     Стаття 400-11. Перегляд судових рішень 
                    Верховним Судом України

     Верховний Суд   України   переглядає   судові    рішення    у 
кримінальних справах виключно з підстав і в порядку,  встановлених
цим Кодексом.

     Стаття 400-12. Підстави для перегляду судових рішень 
                    Верховним Судом України

     Підставами для   перегляду  судових  рішень  Верховним  Судом 
України, що набрали законної сили, є:

     1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і 
тих  самих  норм  кримінального  закону  щодо  подібних  суспільно
небезпечних діянь (крім питань призначення  покарання,  звільнення
від  покарання  та від кримінальної відповідальності),  що потягло
ухвалення різних за змістом судових рішень;

     2) встановлення  міжнародною  судовою  установою,  юрисдикція 
якої визнана Україною,  порушення Україною міжнародних зобов'язань
при вирішенні справи судом.

     Перегляд судових рішень на підставі,  передбаченій пунктом  2 
частини  першої  цієї статті,  з метою застосувати закон про більш
тяжкий злочин,  збільшити обсяг обвинувачення чи з  інших  підстав
погіршити становище засудженого,  а також виправдувального вироку,
ухвали чи постанови про закриття справи не допускається.

     Стаття 400-13. Право на звернення про перегляд судових рішень 
                    Верховним Судом України

     Особи, коло яких визначено у статті 384 цього Кодексу, вправі 
подати  заяву  про  перегляд   судового   рішення   на   підставі,
передбаченій пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу,
після його перегляду в касаційному порядку.

     Заяву про перегляд судового рішення на підставі, передбаченій 
пунктом 2  частини  першої  статті  400-12  цього Кодексу,  вправі
подати особа,  на користь якої  постановлено  рішення  міжнародною
судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.

     Заява про перегляд судового рішення Верховного Суду України у 
кримінальних справах може бути подана  на  підставі,  передбаченій
пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу.

     Не може  бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної 
інстанції,  які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення
проти  таких  ухвал  можуть  бути  включені  до заяви про перегляд
судового   рішення,   ухваленого   за    наслідками    касаційного
провадження.

     Стаття 400-14. Строк подання заяви 
                    про перегляд судових рішень

     Заява про перегляд судового рішення на підставі, передбаченій 
пунктом  1  частини першої статті 400-12 цього Кодексу,  подається
протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення,  відносно
якого  заявлено  клопотання  про  перегляд,  або  з  дня ухвалення
судового рішення,  на яке здійснюється посилання на  підтвердження
підстави,  передбаченої  пунктом  1  частини  першої статті 400-12
цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше.

     Заява про перегляд судового рішення з  підстав,  передбачених 
пунктом 2  частини  першої статті 400-12 цього Кодексу,  може бути
подана протягом одного місяця від дня, коли особі, на користь якої
постановлено  рішення  міжнародною  судовою установою,  юрисдикція
якої визнана Україною,  стало  відомо  про  набуття  цим  рішенням
статусу остаточного.

     Перегляд виправдувального  вироку,  ухвали  чи  постанови про 
закриття справи,  інших судових рішень з метою погіршити становище
засудженого,  на  підставі,  передбаченій пунктом 1 частини першої
статті 400-12   цього   Кодексу,   допускається   лише    протягом
установлених  законом строків давності притягнення до кримінальної
відповідальності,  але не пізніше одного року з дня  постановлення
такого судового рішення.

     Відбуття покарання або смерть засудженого не є перешкодою для 
перегляду справи в інтересах його реабілітації.

     Стаття 400-15. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень 

     Заява про перегляд судового рішення Верховним  Судом  України 
подається у письмовій формі.

     У заяві про перегляд судового рішення зазначаються: 

     1) найменування суду, до якого подається заява; 

     2) особа,  яка подає заяву,  а також її поштова адреса, номер 
засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

     3) конкретні різні за змістом  судові  рішення,  в  яких  має 
місце  неоднакове  застосування судом касаційної інстанції одних і
тих  самих  норм  кримінального  закону  щодо  подібних  суспільно
небезпечних  діянь,  якщо  заява подана на підставі,  передбаченій
пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу;

     4) обґрунтування  необхідності  перегляду  судових  рішень  у 
зв'язку   з   ухваленням  рішення  міжнародної  судової  установи,
юрисдикція якої визнана Україною,  якщо заява подана на  підставі,
передбаченій пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу;

     5) вимоги особи, яка подає заяву; 

     6) у разі необхідності - клопотання; 

     7) перелік матеріалів, які додаються. 

     Заява підписується особою,  яка її подає.  До заяви додається 
оформлений належним чином документ,  що  підтверджує  повноваження
особи, яка її подає, відповідно до вимог цього Кодексу.

     Стаття 400-16. Порядок подання заяви про перегляд 
                    судових рішень

     Заява про перегляд судових  рішень  подається  до  Верховного 
Суду  України  через  Вищий спеціалізований суд України з розгляду
цивільних і кримінальних справ. До заяви додаються:

     1) копії заяви відповідно до кількості учасників процесу  (за 
винятком випадку,  коли заява подається особою, яка тримається під
вартою);

     2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву; 

     3) копії різних за змістом судових рішень,  в яких має  місце 
неоднакове  застосування  судом  касаційної  інстанції одних і тих
самих  норм   кримінального   закону   щодо   подібних   суспільно
небезпечних   діянь,   якщо  заява  про  перегляд  судових  рішень
подається на  підставі,  передбаченій  пунктом  1  частини  першої
статті 400-12 цього Кодексу;

     4) копія  рішення  міжнародної  судової установи,  юрисдикція 
якої визнана Україною,  якщо заява  про  перегляд  судових  рішень
подається  на  підставі,  передбаченій  пунктом  2  частини першої
статті 400-12 цього Кодексу.

     Стаття 400-17. Перевірка відповідності заяви вимогам 
                    цього Кодексу Вищим спеціалізованим
                    судом України з розгляду цивільних
                    і кримінальних справ

     Заява про  перегляд судового рішення,  яка надійшла до Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і  кримінальних
справ, реєструється в день її надходження та не пізніше наступного
дня   передається   судді-доповідачу,   визначеному   в   порядку,
встановленому частиною третьою статті 162 цього Кодексу.

     Суддя-доповідач протягом   трьох   днів   здійснює  перевірку 
відповідності заяви вимогам  цього  Кодексу.  У  разі  якщо  заяву
подано без  додержання вимог статей 400-15 і 400-16 цього Кодексу,
заявник письмово  повідомляється  про  недоліки  заяви  та  строк,
протягом якого він зобов'язаний їх усунути.

     Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона 
вважається  поданою  у  день  первинного  її  подання  до   Вищого
спеціалізованого  суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ.

     Заява повертається заявнику у разі, якщо: 

     1) заявник  не  усунув  її  недоліки  протягом  установленого 
строку;

     2) заяву  подано  особою,  яка  не наділена правом на подання 
такої заяви;

     3) заяву подано від  імені  особи,  яка  не  має  відповідних 
повноважень;

     4) є  ухвала  Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ про відмову  у  допуску  справи  до
провадження  за  наслідками  її  розгляду,  прийнята з аналогічних
підстав.

     Повернення заяви з підстав,  зазначених у  частині  четвертій 
цієї статті,  не перешкоджає повторному зверненню у разі належного
оформлення заяви або з інших підстав,  ніж ті,  які були предметом
розгляду.

     Стаття 400-18. Допуск Вищим спеціалізованим судом України 
                    з розгляду цивільних і кримінальних справ
                    справи до провадження

     Вирішення питання    про   допуск   справи   до   провадження 
здійснюється   колегією   у    складі    п'яти    суддів    Вищого
спеціалізованого  суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ,  яка формується без участі суддів, що прийняли рішення, яке
оскаржується, у порядку, встановленому частиною третьою статті 162
цього Кодексу.

     Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску 
Вищий   спеціалізований   суд   України  з  розгляду  цивільних  і
кримінальних справ протягом п'ятнадцяти  днів  з  дня  надходження
заяви   постановляє  ухвалу.  Ухвала  постановляється  в  нарадчій
кімнаті з додержанням вимог, передбачених статтями 322 і 325 цього
Кодексу,  без виклику осіб, які беруть участь у справі. Ухвала про
допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску  має
бути мотивованою.

     Ухвала про  допуск  справи до провадження разом із заявою про 
перегляд  судового  рішення  та  доданими   до   неї   документами
надсилається  до Верховного Суду України протягом п'яти днів з дня
її постановлення.  Копія ухвали  про  допуск  справи  надсилається
разом  із  копією  заяви  особам,  визначеним  у  статті 384 цього
Кодексу, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала заяву.

     Стаття 400-19. Підготовка справи до розгляду 
                    у Верховному Суді України

     Ухвала про  допуск  справи до провадження разом із заявою про 
перегляд  судового  рішення  та  доданими   до   неї   документами
реєструється  у  день  її надходження та не пізніше наступного дня
передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою
документообігу   суду.   Суддя-доповідач   протягом   трьох   днів
постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та  надсилає
її копії особам, які беруть участь у справі.

     Суддя-доповідач протягом  п'ятнадцяти  днів  з  дня відкриття 
провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом
України:

     1) виносить  ухвалу  про  витребування  матеріалів  справи та 
направляє її до відповідного суду;

     2) визначає  порядок  розгляду  справи     відкритому   або 
закритому   судовому   засіданні   у  випадках,  установлених  цим
Кодексом);

     3) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної  ради 
при  Верховному  Суді  України  підготувати науковий висновок щодо
норми  кримінального  закону,  яка  неоднаково  застосована  судом
касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь;

     4) визначає органи державної влади,  представники яких можуть 
дати в суді пояснення, які будуть корисні для вирішення справи, та
дає розпорядження про їх виклик до суду;

     5) здійснює інші заходи,  необхідні для вирішення питання про 
усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.

     За результатами проведення  підготовчих  дій  суддя-доповідач 
готує  доповідь та постановляє ухвалу про закінчення підготовки та
призначення справи до розгляду Верховним Судом України.

     Стаття 400-20. Порядок розгляду справи Верховним 
                    Судом України

     Справа розглядається   Верховним   Судом   України   на  його 
засіданні.

     Засідання Верховного Суду  України  є  повноважним  за  умови 
присутності  на  ньому  не  менше  двох  третин  суддів від складу
Верховного Суду України,  визначеного законом.  У  засіданні  бере
участь Генеральний прокурор України або його заступник.

     Відкриття судового засідання, роз'яснення його учасникам прав 
та обов'язків,  оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
здійснюються за правилами глави 25 розділу III цього Кодексу.

     Після проведення  процесуальних  дій,  зазначених  у  частині 
третій цієї статті,  та розгляду клопотань осіб, які беруть участь
у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст
вимог,  викладених  у  заяві,  яка  надійшла  до  Верховного  Суду
України, та результати проведених ним підготовчих дій.

     Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, та особи, 
що приєдналися до неї, у разі їх прибуття у судове засідання мають
право  надати  пояснення по суті заявлених вимог.  Якщо такі заяви
подали обидві сторони, першою дає пояснення сторона обвинувачення.
Для з'ясування сутності норми кримінального закону, яка неоднаково
застосована,  можуть   заслуховуватися   пояснення   представників
органів державної влади.

     Неприбуття осіб,  які беруть участь у справі і належним чином 
повідомлені про дату,  час і місце розгляду справи,  для участі  у
судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.

     Після закінчення  заслуховування пояснень осіб,  зазначених у 
частині п'ятій цієї статті,  суд виходить до нарадчої кімнати  для
ухвалення судового рішення.

     Нарада суддів  провадиться з додержанням вимог,  передбачених 
статтями 322 і 325 цього Кодексу.

     Строк розгляду  справи  Верховним  Судом  України   не   може 
перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі.

     Стаття 400-21. Повноваження Верховного Суду України 

     За наслідками  розгляду  справи  більшістю голосів від складу 
суду приймається одна з таких постанов:

     про повне або часткове задоволення заяви; 

     про відмову в задоволенні заяви. 

     Судді, які не погоджуються  з  постановою,  можуть  висловити 
окрему думку, що додається до постанови.

     Постанова Верховного Суду України є остаточною і не може бути 
оскаржена,  крім як на підставі,  передбаченій пунктом  2  частини
першої статті 400-12 цього Кодексу.

     Стаття 400-22. Постанова Верховного Суду України 
                    про задоволення заяви

     Верховний Суд України  задовольняє  заяву  в  разі  наявності 
однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 400-12 цього
Кодексу.

     Якщо Верховний Суд України установить,  що судове  рішення  у 
справі,  яка  переглядається,  є  незаконним,  він  скасовує  його
повністю або частково і направляє справу на новий розгляд до  суду
касаційної інстанції.

     Якщо судове  рішення  у  справі  переглядається  з  підстави, 
визначеної пунктом 2 частини першої статті 400-12  цього  Кодексу,
Верховний  Суд  України  скасовує оскаржуване рішення повністю або
частково і направляє справу на новий розгляд до суду,  який  виніс
оскаржуване рішення.

     Постанова Верховного  Суду  України про задоволення заяви має 
бути вмотивованою.

     Стаття 400-23. Постанова Верховного Суду України 
                    про відмову в задоволенні заяви

     Верховний Суд  України  відмовляє  в задоволенні заяви,  якщо 
обставини,  які  стали  підставою   для   перегляду   справи,   не
підтвердилися.

     Постанова про   відмову  в  задоволенні  заяви  повинна  бути 
вмотивованою.

     Стаття 400-24. Повідомлення про ухвалення рішення 
                    та його виготовлення

     Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та 
направлена особам,  зазначеним у  статті  384  цього  Кодексу,  не
пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.

     Стаття 400-25. Обов'язковість судових рішень 
                    Верховного Суду України

     Рішення Верховного  Суду  України,  прийняте  за   наслідками 
розгляду   заяви   про   перегляд   судового   рішення  з  мотивів
неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних  і  тих
самих   норм   кримінального   закону   щодо   подібних  суспільно
небезпечних діянь,  є  обов'язковим  для  всіх  суб'єктів  владних
повноважень,  які  застосовують у своїй діяльності зазначену норму
закону, та для всіх судів України.

     Невиконання судових рішень тягне за  собою  відповідальність, 
встановлену законом";

     59) частини  першу  і другу статті 401 ( 1003-05 ) викласти в 
такій редакції:

     "Вирок місцевого суду набирає законної сили після  закінчення 
строку  на  подання  апеляцій,  а  вирок апеляційного суду - після
закінчення строку на подання касаційної скарги,  якщо його не було
оскаржено.  У разі подачі апеляцій,  касаційної скарги вирок, якщо
його не скасовано,  набирає законної сили  після  розгляду  справи
відповідно  апеляційною  чи  касаційною  інстанцією,  якщо інше не
передбачено цим Кодексом.

     У разі  якщо  оскаржено  тільки  частину  вироку   або   якщо 
засуджено  декількох  підсудних,  а  вирок оскаржено щодо одного з
них,  вирок в  інших  частинах  або  щодо  інших  засуджених  осіб
законної  сили  не  набирає  до  моменту  винесення апеляційною чи
касаційною інстанцією ухвали";

     60) частину першу  статті 402 ( 1003-05 )  викласти  в  такій 
редакції:

     "Ухвала і  постанова  суду  першої  інстанції,  якщо  інше не 
передбачено цим Кодексом,  набирають законної сили  і  виконуються
після  закінчення строку на подачу апеляцій,  а ухвала і постанова
апеляційного суду - після закінчення строку на подання  касаційної
скарги.  Якщо на ці рішення були подані апеляції, касаційні скарги
і якщо їх не було скасовано,  то вони набирають  законної  сили  і
виконуються  після  розгляду  їх  апеляційним чи касаційним судом,
крім випадків, передбачених цим Кодексом";

     61) частину другу статті 407 ( 1003-05 ) виключити; 

     62) у статті 409 ( 1003-05 ): 

     частину першу   після  слова  "включаючи"  доповнити  словами 
"визначення розміру і розподілення судових  витрат,  якщо  суд  не
вирішив цих питань, та";

     у частині   другій   слова  "районного  (міського)"  замінити 
словами "районного,  районного у місті, міського, міськрайонного",
а  слова    щодо  осіб,  засуджених військовими судами,  - суддя
військового суду гарнізону" виключити;

     у частині четвертій  слова  "районного  (міського)"  замінити 
словами "районного, районного у місті, міського, міськрайонного";

     63) текст статті 413 ( 1003-05 ) викласти в такій редакції: 

     "Коли щодо  засудженого є вирок,  який не виконано і про який 
не було відомо суду, що постановив останній за часом вирок, суд за
місцем    виконання    вироку   зобов'язаний   визначити   порядок
застосування покарання за всіма вироками відповідно до  статті  71
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).  Це питання вирішується
в порядку,  передбаченому статтею 411 цього Кодексу,  - постановою
судді районного, районного у місті, міського, міськрайонного суду,
якщо  всі  вироки  постановлені   суддями   одноособово;   ухвалою
районного,  районного у місті, міського, міськрайонного суду, якщо
хоча б один із вироків постановлено районним,  районним  у  місті,
міським,  міськрайонним  судом  у  колегіальному  складі;  ухвалою
Апеляційного суду Автономної Республіки  Крим,  апеляційних  судів
областей,  міст  Києва і Севастополя,  якщо хоча б один із вироків
постановлено  Апеляційним  судом   Автономної   Республіки   Крим,
апеляційними судами областей, міст Києва і Севастополя";

     64) у статті 424 ( 1003-05 ): 

     у назві   слова  "або  внесення  на  них  подання  прокурора" 
виключити;

     слова "або внесено апеляційне чи касаційне подання прокурора" 
виключити;

     65) у статті 449 ( 1003-05 ): 

     у назві   слова  "або  внесення  на  неї  подання  прокурора" 
виключити;

     слова "або внесено апеляційне подання прокурора" виключити. 

 

Comments