Публікації кафедри


Відображається 68 елементів
НазваДата публікаціїТип публікаціїДетально
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
НазваДата публікаціїТип публікаціїДетально
Гурджі Ю.О. Проблеми формування і реалізації кримінально-процесуальної активності потерпілого на досудових стадіях: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / Ю.О. Гурджі; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2000. — 18 с. — укp. 2000 автореферат  text http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00gyopds.zip 
Смирнов М.І. Процесуальні особливості застосування нових форм взаємної правової допомоги по кримінальних справах // // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. - №1-2. 2004 Стаття http://www.univer.km.ua/visnyk/658.pdf 
ДРІШЛЮК К.В. Про деякі питання реалізації права на захист у кримінальному процесі // Університетські наукові записки. 2005. - №4.  2005 Стаття http://www.univer.km.ua/visnyk/911.pdf 
Смирнов М.І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія. – Одеса: Фенікс, 2006. – 242 с. 2006 Монографія  
Пашковський М.І. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ У ДОКАЗУВАННІ ФАКТИЧНИХ ДАНИХ, ЩО ОТРИМАНІ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ // Боротьба зі злочинністю та права людини: Зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журнала "Юридичний вісник". – Одеса: Фенікс, 2006. - 295 с. - С.206-211.  2006 Стаття http://inter.criminology.org.ua/materials/sborniki/crifihuri/Pashkovskyi.htm 
Гловюк І.В. Право на доступ до правосуддя та оскарження до суду процесуальних рішень органу дізнання, слідчого, прокурора на досудових стадіях кримінального процесу // Боротьба зі злочинністю та права людини: Зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Б-ка журн. “Юридичний вісник”. – Одеса: Фенікс, 2006. – С. 105–108. 2006 Стаття http://inter.criminology.org.ua/materials/sborniki/crifihuri/Gloviuk.htm 
Гурджі Ю.О. Правовий захист особи в кримінальному процесі України: теорія та методологія: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / Ю.О. Гурджі; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2007. — 40 с. — укp. 2007 автореферат http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07gyoutm.zip 
Пашковський М.І. Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві: Навчально–методичний посібник. – Одеса: Фенікс, 2007. – 120 с. 2007 Навчально-методичний посібник Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві: Навчально–методичний посібник. 
Уголовно–процессуальный кодекс Украины: Научно–практический комментарий / Под общей редакцией В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. Издание третье, исправленное и дополненное. – Х.: ООО „Одиссей”, 2007. – 1008 с. 2007 Науково-практичний коментар  
Гуртієва Л.М. Етичні основи діяльності слідчого: автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.09 [Електронний ресурс] / Л.М. Гуртієва; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 20 с. — укp. 2008 автореферат http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08glmods.zip 
Гідулянова Є.М.Кримінальне провадження у справах малолітніх: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / Є.М. Гідулянова; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 18 с. — укp. 2008 автореферат http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08gempsm.zip 
Гловюк І.В. Судова діяльність у досудовому провадженні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / І.В. Гловюк; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 20 с. — укp. 2008 автореферат http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08givddp.zip 
Смирнов М.І., Гловюк І.В. Кримінальний процес України: Навчально-методичний посібник. – Одеса: Фенікс, 2008. – 652 с. 2008 Навчально-методичний посібник  
Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 944 с. 2008 Науково-практичний коментар  
Гловюк І.В. Процесуальний контроль у кримінальному процесі // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – №1. – С.143–145. 2008 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pupch/2008_1_2/54P.pdf 
Гловюк И.В. Обжалование в суд постановления о возбуждении уголовного дела в досудебных стадиях уголовного процесса по Уголовно-процессуальному кодексу Украины // Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. [Электронный ресурс] — М.: Издательство МГУ; СП МЫСЛЬ, 2008. 2008 Стаття http://www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2008/28_12.pdf 
Смирнов М.І., Гловюк І.В. Нагляд прокурора у досудових стадіях кримінального процесу України: Навчально-методичний посібник. – Одеса: Фенікс, 2009. – 128 с. 2009 Навчально-методичний посібник  
Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. - Х.: ТОВ "Одісей", 2009. - 816 с. 2009 Підручник  
Волошина В.К. Щодо співвідношення специфічних принципів розслідування та загальних умов провадження досудового слідства // Часопис Академії адвокатури України. - 2009. - №2 (3) 2009 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-2/09vvkpds.pdf 
Аленін Ю.П., Лукашкіна Т.В. Локальний предмет доказування в кримінальному процесі // Науковий вісник Дніпропетровсього державного університету внутрішніх справ. - 2009. - №4. 2009 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvdduvs/2009_4/Alenin%20Lukashkina.pdf 
Гловюк И.В. Доступ к суду в уголовном процессе: проблемы теории // Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. [Электронный ресурс] — М.: Издательство МГУ, 2009.  2009 Стаття http://www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2009/30_14.pdf 
Волошина В.К. К вопросу о специфических принципах досудебного расследования // Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. [Электронный ресурс] — М.: Издательство МГУ, 2009. 2009 Стаття http://www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2009/30_14.pdf 
Гурджі Ю.О. Процесуально-правовий захист особи: проблеми розвитку методології дослідження // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2009. - №4. 2009 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvdduvs/2009_4/Gurdzhi.pdf 
Підгородинська А.В. Інститут визнання та виконання іноземних судових рішень у кримінальних справах // Часопис Академії адвокатури України. - 2009. - № 3 (4) 2009 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09pavrks.pdf 
Гловюк І.В. Співвідношення судової діяльності та прокурорського нагляду у досудовому провадженні: функціональний аспект // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2009. - №4. 2009 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvdduvs/2009_4/Glovyuk.pdf 
Гловюк І.В. Судовий контроль порушення кримінальної справи: актуальні питання // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. - №3 (4) 2009 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09givsap.pdf 
Нарбікова Н. Г., Стоянов М. М. Сутність достовірності доказів у кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми політики Збірник наукових праць / Керівник авт. кол. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса: «Фенікс», 2009. – Вип. 36.  2009 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/App/2009_36/app-36_Narbikova_N_G_&_Stoyanov%20M_M_%28251-256%29.pdf 
Гловюк І.В. Дозвільна функція суду у досудовому провадженні: порядок реалізації // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. - №1.  2009 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-1/09givppr.pdf 
Самарин В., Стоянов Н. Проблемы совершенствования правового регулирования допустимости доказательств в уголовном процессе Украины и Республики Беларусь: сравнительно-правовой анализ // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 139-143.  2009 Стаття http://www.law.bsu.by/pub/11/samaryn_3_7.pdf 
Стоянов М.М. Концепції допустимості доказів: проблеми теорії, нормативної регламентації та правозастосовчої практики // Часопис Академії адвокатури України. - 2009. - №3 (4) 2009 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09smmtpp.pdf 
Пожар В.Г. Проблеми представництва свідка у кримінальному судочинстві // Часопис Академії адвокатури України. - 2009. - №3 (4). 2009 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09pvgsks.pdf 
Волошина В.К. Реалізація галузевих та специфічних принципів кримінального процесу у стадії досудового розслідування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 [Електронний ресурс] / В.К. Волошина; Одес. держ. юрид. акад. — О., 2010. — 20 с. — укp.  2010 автореферат http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10vvksdr.zip 
Стоянов М.М. Властивості доказів у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 [Електронний ресурс] / М. М. Стоянов; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2010. — 20 с. 2010 автореферат http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10SMMKPU.zip 
Шилін Д.В. Преюдиції в кримінальному процесі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 [Електронний ресурс] / Д. В. Шилін; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2010. — 19 с. 2010 автореферат http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10SHDVKP.zip 
Пожар В.Г. Інститут представництва в кримінальному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 [Електронний ресурс] / В.Г. Пожар; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2010. — 20 с. 2010 автореферат http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10pvgpks.zip 
Гловюк І.В. Судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу: теорія і практика / І.В. Гловюк. - Одеса: Фенікс, 2010. - 232 с. 2010 Монографія  
Солдатський В.В. Способи обчислення часу і форми прояву у кримінальному процесі: теоретично-правовий аспект // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. - №2 (7). 2010 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-2/10svvtpa.pdf 
Гурджі Ю. О. Щодо функціональної характеристики правового захисту особи в кримінальному судочинстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - Юридичні науки. - 2010. - Вип. 24 2010 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/jur/2010_24/R1/Gurdzhi.pdf 
Мудрак І.В. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНТАЛЬНІ СТРУКТУРИ СУДОВИХ ДЕБАТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ // ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, Т.2, 2010 2010 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VDU_ekon/2010_2_2/tom2/670.pdf 
Шпак В.В., Стоянов Н.Н. Установление недопустимости доказательств в уголовном процессе Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации // Проблеми законності. - 2010. - Вип. 110 2010 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pz/2010_110/110_18.pdf 
Стоянов Н. М., Шпак В. В. Признание доказательств недопустимыми в уголовном процессе Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации //Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - 2010. - Вип. 10.  2010 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpsek/2010_10/Stojanov.pdf 
Мудрак І. В. Особливості комунікаційного процесу в судових дебатах у кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми політики. - 2010. - Вип. 40. 2010 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/App/2010_40/Mudrak.pdf 
Шилін Д.В. Кримінально-процесуальна преюдиція в процесі доказування у кримінальних справах // Часопис Академії адвокатури України. - 2010. - №1 (6) 2010 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-1/10sdvuks.pdf 
Гуртієва Л.М. Морально-правові аспекти попередження конфліктних ситуацій у правовідносинах слідчого з учасниками досудового слідства. 2010 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/2010_2/text/10glmuds.pdf 
Мудрак І.В. Комунікативний процес у судових дебатах у кримінальному судочинстві Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 [Електронний ресурс] / І. В. Мудрак; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — О., 2011. — 20 с. — укp. 2011 автореферат http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11MIVKSU.zip 
Волошина В.К. Реалізація принципу диспозитивності у стадії досудового розслідування // Форум права. – 2011. - №3.  2011 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11vvkcdr.pdf 
Волошина В.К. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ БЕЗПОСЕРЕДНОСТІ ДОС Л ІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ У С ТАД І Ї Д О С УД О В О Г О Р О З С Л І Д У В А Н Н Я // Часопис Академії адвокатури України. - 2011. - №3 (12). 2011 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-3/11vvksdr.pdf 
Гловюк І.В. Функціональна спрямованість діяльності захисника свідка // Форум права. - 2011. - №2. 2011 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11givdzc.pdf 
КОСОВ В.В. ЗАХИСНИК ЯК СУБ’ЄКТ СУДОВО-КОНТРОЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ// МИТНА СПРАВА. - 2011. - №5 (77). - ч.2 2011 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2011_5_2/178.pdf 
Гловюк І.В. Доступ до суду у кримінальному процесі: проблеми теорії // Часопис Академії адвокатури України. - 2011. - №2 (11). 2011 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-2/11givppt.pdf 
Мудрак І.В. Судова промова в кримінальному судочинстві: поняття і процесуальне значення // Вісник Академії адвокатури України. - 2011. - №1. 2011 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/2011_1/text/11mivppz.pdf 
Аленін Ю. Лукашкіна Т. Кримінальне судочинство як сфера захисту публічних та приватних інтересів // Юридичний вісник. - 2011. - №4.  2011 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2011_4/Altninlyk.pdf 
Підгородинська А.В. ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ: ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ // Митна справа. - 2012. - №3 (81). 2012 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_3/107.pdf 
Підгородинська А. Правова регламентація інституту визнання та виконання іноземних судових рішень в Україні // Юридичний вісник. - 2012. - №1. 2012 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2012_1/Pidgor.pdf 
Гловюк І.В. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА У СУДОВО-КОНТРОЛЬНИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ // Митна справа. - 2012. - №1 (79). Ч.2 - Кн. 2 2012 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_1_2_2/90.pdf 
Гуртієва Л. Морально-npaвові критерії часу провадження слідчих дій // Юридичний вісник. - 2012. - №1. 2012 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2012_1/Gyrtieva.pdf 
Бардаш А. До питания щодо диференціації кримінально-процесуальної форми // Юридичний вісник. - 2012. - №3.  2012 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2012_3/Bardaw.pdf 
Пожар В.Г. Новели регламентації інституту представництва за новим кримінальним процесуальним законодавством України // Митна справа. - 2012. - №5 (83). - Ч. 2. - Кн. 2.  2012 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ms/2012_5_2_2/363.pdf 
Гловюк І.В. ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ У ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 2. 2012 Стаття http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_6_2_2/103.pdf 
Пожар В.Г. СУБ’ЄКТИВНІ ТА ОБ’ЄКТИВНІ ФАКТОРИ В МЕХАНІЗМІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ С УДОЧИНСТВІ// Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №1 (14).  2012 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-1/12pvguks.pdf 
Гловюк І.В. Функціональна спрямованість судової діяльності у кримінальному процесі України // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія" : Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2012. – Вип. 45.  2012 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/App/2012_45/Glovyuk.pdf 
Підгородинська А.В. ДО ПИТАННЯ ПРО КОЛО РІШЕНЬ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИЗНАННЮ ТА ВИКОНАННЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ // Митна справа. - 2012. - №1 (79). 2012 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_1/21.pdf 
Гуртієва Л. М. Етичний аспект кримінально-процесуальних відносин слідчого з суб’єктами кримінального процесу // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія" : Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2012. – Вип. 44. 2012 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/App/2012_44/Gurtieva.pdf 
Гловюк І.В. Ознаки кримінально-процесуальних функцій // Митна справа. - 2012. - №5 (83). - Ч. 2. - Кн. 2.  2012 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ms/2012_5_2_2/70.pdf 
В.К. Волошина. Поняття та зміст принципу нерозголошення відомостей досудового розслідування за новим КПК України // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 2. 2012 Стаття http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_6_2_2/117.pdf 
Підгородинська А. Принципи визнання i виконання іноземних судових рішень та рішень міжнародних судових органів у кримінальному провадженні // Юридичний вісник. - 2012. - №3.  2012 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2012_3/Pidgorod.pdf 
Гловюк І.В. До питання про нормативне визначення поняття захисту у кримінальному провадженні // Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №3(16). 2012 Стаття http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-3/12givukp.pdf 
Гуртиева Л.Н. Правовая природа отложения уголовного производства судом первой инстанции // Митна справа. 2013. - №1 (85). - Ч. 2. - Кн. 2.  2013 Стаття http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ms/2013_1_2_2/61.pdf 
Відображається 68 елементів
ċ
TOM-2.pdf
(15884k)
Ирина Иванова,
9 січ. 2011 р., 10:19
Ċ
t2.pdf
(9401k)
Ирина Иванова,
22 лют. 2012 р., 10:55
ĉ
Ирина Иванова,
8 жовт. 2009 р., 08:27
ĉ
Ирина Иванова,
8 жовт. 2009 р., 08:27
ĉ
Ирина Иванова,
8 жовт. 2009 р., 08:27
ĉ
Ирина Иванова,
8 жовт. 2009 р., 08:28
ĉ
Ирина Иванова,
8 жовт. 2009 р., 08:28
ĉ
Ирина Иванова,
8 жовт. 2009 р., 08:28
ĉ
Ирина Иванова,
8 жовт. 2009 р., 08:28
ĉ
Ирина Иванова,
8 жовт. 2009 р., 08:28
ĉ
Ирина Иванова,
8 жовт. 2009 р., 08:28
ċ
Ирина Иванова,
8 жовт. 2009 р., 08:28
ĉ
Ирина Иванова,
8 жовт. 2009 р., 08:28
ċ
Ирина Иванова,
8 жовт. 2009 р., 08:28
ĉ
Ирина Иванова,
8 жовт. 2009 р., 08:28
ĉ
Ирина Иванова,
8 жовт. 2009 р., 08:28
Comments