Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві

Пашковський М.І. Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві: Навчально–методичний посібник. – Одеса: Фенікс, 2007. – 120 с.

Мета, завдання та взаємозв’язок спецкурсу з іншими дисциплінами.
Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов'язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем. Однією з таких проблем є кількісне та якісне зростання злочинності, яка на сьогодні вже характеризується міжнародними та транснаціональними рисами. Кримінальні справи з іноземним елементом є реалією сьогодення, що вимагає від держав відповідної взаємодії як з питань протидії злочинності, так і захисту прав осіб, що беруть участь в кримінальному судочинстві.
Протидія транснаціональній злочинності - виклику ХХІ століття - вимагає відповідних знань та підготовки від співробітників правоохоронних та судових органів будь-якої правової системи. Складність такої підготовки полягає в необхідності оволодіння не лише положеннями внутрішньодержавного законодавства, але й міжнародно-правовим нормативним матеріалом і нормами іноземного процесуального законодавства. Крім того, ситуацію ускладнює існування інституту міжнародної кримінальної відповідальності, що вимагає знання структури та процедури міжнародних кримінальних судових установ.
Вказане обумовлює потребу спеціального вивчення студентами кримінально-правової спеціалізації питань взаємодії органів кримінальної юстиції України з відповідними державними органами іноземних країн та міжнародними правоохоронними та судовими установами.
Одеська національна юридична академія є відомим центром досліджень міжнародно-правових аспектів кримінального, кримінально-процесуального права, криміналістики та кримінології, у зв’язку з чим студентам Інституту прокуратури та слідства, слухачам Інституту підготовки професійних суддів викладається блок міжнародно-правових спецкурсів з питань кримінальної юстиції, до якого входить і цей спеціальний курс.
Вивчення спецкурсу спрямоване на:
•    встановлення підстав та наслідків обмеженості національної кримінальної та кримінально-процесуальної юрисдикції та використання у зв’язку з цим можливостей іноземних юрисдикцій;
•    з'ясування правової природи, напрямів та форм міжнародного співробітництва в галузі кримінальної юстиції, питань, що входять до нього;
•    дослідження і оцінку розвитку міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві;
•    встановлення змісту окремих процесуальних форм міжнародного співробітництва.
Студенти під час вивчення курсу повинні оволодіти:
•    розумінням форм, в яких держави можуть співробітничати щодо питань кримінального процесу та межі такого співробітництва;
•    розумінням законних засобів, що можуть використовуватися в такому співробітництві;
•    вмінням аналізувати іноземні кримінально-процесуальні системи, використовувати їх можливості для цілей провадження в кримінальних справах в Україні;
•    навичками складання основних процесуальних актів з питань міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві;
•    здатністю діяти у складі групи при вирішенні проблем курсу, виразити свою думку ясно та переконливо як усно, так і у письмовій формі.
Досягнення мети спецкурсу передбачає використання знань інших правових дисциплін: „Кримінального процесу”, „Міжнародного права”, „Кримінального права”, „Міжнародного кримінального права”, „Прав людини в кримінальній юстиції”, „Права Європейського Союзу”, що викладаються в Одеській національній юридичній академії.
Структура спеціального курсу.
Спецкурс складається з восьми тем, ключові положення яких систематизовано викладаються на лекціях.
Оволодіння питаннями тем відбувається завдяки участі студентів у проведенні семінарів, їх самостійної роботи.
Під час вивчення спецкурсу студенти можуть відвідувати семестрові консультації викладачів, які читають лекції та ведуть практичні заняття, брати участь у науковій студентській роботі з його проблематики.
Самостійна робота студентів в опрацюванні тем спецкурсу полягає в дослідженні тем, запропонованих для дискусії, підготовці доповідей, рефератів.
Вивчення спецкурсу передбачає диференційовані види підсумкового контролю знань (в залежності від факультету (інституту) навчання).
Методи, прийоми, засоби навчання студентів у межах спецкурсу.
Студентам слід звернути увагу, що практичні заняття будуть проводитися не лише у формі обговорення дискусійних питань, студентських доповідей, поточного тестування, але й судових дебатів та рольових ігор, що вимагатиме завчасного ознайомлення з завданнями практичних занять, лекційними матеріалами, а також міжнародними договорами та зразковими справами (cases). Заохочується використання можливостей Інтернету при вивченні спецкурсу, у зв’язку з чим у кінці кожної теми вказуються корисні електронні адреси.
Обговорення дискусійних питань вимагає від студентів формування критичних поглядів щодо проблем міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві та володіння методами, прийомами переконування: апеляції до висловлювань відомих людей; приведення доказів; висловлювання аргументів «за» і «проти» та методами, логічними прийомами: аналізу; синтезу; порівняння; розрізнення; аналогії; узагальнення; екстраполяції; міркування (простого, складного, вільного, доказового); дедукції; індукції.
Студенти при вивченні цього курсу повинні постійно слідкувати за новітніми розробками проблем спецкурсу, що висвітлюються в засобах масової інформації, Інтернеті, змінами в національному та іноземному законодавстві, в міжнародному праві, використовувати законопроектні матеріали (проекти КПК України та іноземних держав, Модельний КПК держав-учасниць СНД тощо).
Участь в практичних заняттях є обов'язковою. Якщо студент не готовий до обговорення, він повинен про це завчасно письмово повідомити викладача, який веде практичні заняття з обґрунтуванням причин неготовності. Практичне заняття включає в себе оголошення рефератів, доповідей, їх обговорення, проведення дискусії з питань теми, а також альтернативні форми: дебати, рольові ігри тощо.
До кожного практичного заняття запропонована тематика доповідей, а також задачі та зразкові справи.
Для розв’язання задач студенти повинні завести окремий зошит, в якому повинні викладатися не лише висновки розв’язання, але й його детальне обґрунтування у формі, наближеній до описово-мотивувальної та резолютивної частини процесуальних рішень.
Підсумкова атестація в будь-якому випадку залежить від участі у практичних заняттях та знаннях, показаних під час атестації.
З питань спеціального курсу студенти можуть звертатися до викладача, який читає лекції або веде практичні заняття, безпосередньо або спрямовувати свої питання та пропозиції на їх e-mail. Цей спеціальний курс інформаційно підтримується сайтом кафедри кримінального процесу „Міжнародний кримінальний процес” www.icpn.narod.ru.

Зміст
ВСТУП
Кількість годин, відведених на викладання та вивчення спеціального курсу   
Тематичний план навчальної дисципліни   
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   
Тема 1.    Загальні положення міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві   
Тема 2.    Учасники міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві та порядок зносин   
Тема 3.    Міжнародна правова допомога в кримінальних справах   
Тема 4.    Видача осіб для кримінального переслідування або виконання вироку   
Тема 5.    Стан та перспективи спільного судочинства в кримінальних справах   
Тема 6.    Визнання та виконання іноземних та міжнародних процесуальних рішень в кримінальних справах, передача засуджених осіб   
Тема 7.    Основи міжнародного кримінального процесу
Тема 8.    Адаптація кримінально-процесуального законодавства України до права ЄС та стандартів СНД   
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ   
Тема 1.    Загальні положення міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві   
Тема 2.    Учасники міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві та порядок зносин   
Тема 3.    Міжнародна правова допомога в кримінальних справах   
Тема 4.    Видача осіб для кримінального переслідування або виконання вироку   
Тема 5.    Стан та перспективи спільного судочинства в кримінальних справах   
Тема 6.    Визнання та виконання іноземних та міжнародних процесуальних рішень в кримінальних справах, передача засуджених осіб   
Тема 7.    Основи міжнародного кримінального процесу   
Тема 8.    Адаптація кримінально-процесуального законодавства України до права ЄС та стандартів СНД   
Програмні питання для самостійної перевірки знань студентів з навчальної дисципліни (питання для підготовки до заліку, іспиту)   
Орієнтовна тематика курсових робіт з навчальної дисципліни   
Методичні рекомендації щодо виконання письмових робіт студентів   
ДОДАТКОВО РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ   
ДОДАТКИ   
Comments